Приветствие

© European Parliament
Добре дошли на уебсайта на комисията по транспорт и туризъм на Европейския парламент!

Този сайт Ви принадлежи. Тук ще намерите цялата информация относно нашата работа и нашите дейности в рамките на комисията по транспорт и туризъм, на която имам честта да съм председател.

Тази комисия има истинска законодателна тежест, която ѝ предоставя възможност да обслужва възможно най-добре интересите на европейските граждани, които използват транспорт в ежедневието си, бил той обществен, железопътен, автомобилен, морски или въздушен транспорт. Тя отговаря също така за секторите на пощенските услуги и туризма.

През следващите две и половина години комисията по транспорт и туризъм следва да прояви новаторски дух и смелост, за да се справи с множеството предизвикателства, пред които сме изправени. На първо място, в рамките на борбата срещу замърсяването и глобалното затопляне: секторите на транспорта и туризма следва да играят първостепенна роля по отношение на изпълнението на ангажиментите, поети по време на 21 вата сесия на Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата. На второ място, в икономически и социален план, трябва своевременно да намерим конкретни решения в отговор на социалния дъмпинг, който се шири в сектора и който застрашава хиляди работни места.
И накрая, в ерата на цифровата революция, следва да създадем рамка, която да предостави възможност за развитие на всички технологични иновации, като се започне с „автомобилите без шофьор“ и безпилотните летателни системи и се стигне до икономиката на споделянето, като същевременно се зачитат принципите на сигурността и правата на потребителите и на работниците и служителите.

Винаги сте добри дошли на сайта на комисията по транспорт и туризъм на Европейския парламент – с Ваша помощ се изградим бъдещето на мобилността в Европа.