Относно

Приветствие

Monika HOHLMEIER Monika HOHLMEIER
CONT Committee Chair © European Union 2019 - EP
Добре дошли в комисията по бюджетен контрол! През юли 2019 г. бях избрана за председател на тази комисия, в която заедно с 29 други колеги от общо 16 държави се ангажирам за ефективен контрол на бюджета на ЕС.

Ние контролираме и следим за правилното и целесъобразно използване на бюджета (приблизително 166 милиарда евро за 2019 г.). Основната отговорност за управлението на бюджета се носи от Европейската комисия, която разпределя основната част от всички средства. Около 80% от финансовите средства са предназначени за нашите държави членки, приблизително 13% от средствата се инвестират в световен мащаб, а около 7% се изразходват за администрацията.

В своята работа комисията по бюджетен контрол се подпомага от Европейската сметна палата (ЕСП) в Люксембург. Нашата сфера на компетентност включва и Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). Ние участваме в законодателните процедури за приемането на всички актове, които включват въпроси, свързани с правилното управление на бюджета на ЕС и с опазването на финансовите интереси на ЕС. Също така ние се ангажираме за силна Европейска прокуратура.

„Погледни числата, защото те те гледат“ – доброто финансово управление води до сигурност, доверие и надеждност.

Ваша Моника Холмайер
За контакти

Brussels Strasbourg