Текуща дейност


В рубриката „Текуща работа“ са представени законодателните процедури, по които работата в някоя от комисиите е в ход към момента. Всяко вписване указва вида на процедурата, името на докладчика и дали комисията е била приканена да представи своето становище като водеща или подпомагаща. Вписванията съдържат също така връзка към Законодателната обсерватория, където са видни всички детайли във връзка с процедурата, включително всички съответни документи. Когато дадена процедура приключи на етап комисия по нея се гласува в пленарна зала, след което процедурата се счита за приключена.

Търсене

Защита на финансовите интереси на Европейския съюз – борба с измамите – годишен доклад за 2018 г.

2019/2128(INI) Процедура относно доклад по собствена инициатива
CONT

Joachim KUHS [ID]

водеща комисия

Контрол на финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка – годишен доклад за 2018 г.

2019/2127(INI) Процедура относно доклад по собствена инициатива
CONT

Bas EICKHOUT [Verts/ALE]

водеща комисия

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска комисия

2019/2055(DEC) Процедура на освобождаване от отговорност
CONT

Monika HOHLMEIER [PPE]

водеща комисия

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски парламент

2019/2056(DEC) Процедура на освобождаване от отговорност
CONT

Maria GRAPINI [S&D]

водеща комисия

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Съвет и Европейски съвет

2019/2057(DEC) Процедура на освобождаване от отговорност
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

водеща комисия

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Съд

2019/2058(DEC) Процедура на освобождаване от отговорност
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

водеща комисия

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Сметна палата

2019/2059(DEC) Процедура на освобождаване от отговорност
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

водеща комисия

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски икономически и социален комитет

2019/2060(DEC) Процедура на освобождаване от отговорност
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

водеща комисия

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски комитет на регионите

2019/2061(DEC) Процедура на освобождаване от отговорност
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

водеща комисия

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски омбудсман

2019/2062(DEC) Процедура на освобождаване от отговорност
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

водеща комисия