Проектостановища


Проектостановищаето е документ, който се изготвя от члена на Парламента, назначен за докладчик по становище, което след това се представя на подпомагащата комисия за евентуално изменение и се поставя на гласуване.
В случай на законодателни доклади, проектостановищата са под формата на изменения към законодателното предложение на Комисията, придружени, по целесъобразност , от кратки обосновки. В случай на незаконодателни доклади, проектостановищата са под формата на предложения, които, ако бъдат приети, се предават на водещата комисия, която изготвя доклада, за включване в него. На тази страница можете да се запознаете с проектостановищата във вида им, преди да бъдат гласувани от подпомагащата комисия.
Използвайте функцията „търсене“ за всички налични проектостановища.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  DRAFT OPINION on Guidelines for the 2021 budget - Section III

23-01-2020 ENVI_PA(2020)646875 PE646.875v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

Краен срок за внасяне на изменения : 20-02-2020

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно насоките за бюджета за 2021 г. – раздел III

21-01-2020 ITRE_PA(2020)646810 PE646.810v02-00
ITRE

Cristian-Silviu BUŞOI

  DRAFT OPINION on European Semester for economic policy coordination: Employment and Social Aspects in the Annual Growth Survey 2020

16-01-2020 CULT_PA(2020)646848 PE646.848v01-00
CULT

Sabine VERHEYEN

Краен срок за внасяне на изменения : 27-01-2020

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно европейския семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на растежа, 2020 г.

14-01-2020 ENVI_PA(2020)646764 PE646.764v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

Краен срок за внасяне на изменения : 17-01-2020

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Съвета относно сключването на Споразумението между Европейския съюз и Република Беларус за облекчаване на визовия режим

10-01-2020 AFET_PA(2020)646757 PE646.757v01-00
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS

Краен срок за внасяне на изменения : 03-02-2020

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ Предложение за решение на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Република Беларус за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица

10-01-2020 AFET_PA(2020)646758 PE646.758v01-00
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS

Краен срок за внасяне на изменения : 03-02-2020

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаването на Програмата за подкрепа на реформите

09-01-2020 EMPL_PA(2020)645062 PE645.062v01-00
EMPL

Dragoş PÎSLARU

Краен срок за внасяне на изменения : 05-02-2020

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1313/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно Механизъм за гражданска защита на Съюза

07-01-2020 DEVE_PA(2020)644993 PE644.993v01-00
DEVE

Lukas MANDL

Краен срок за внасяне на изменения : 23-01-2020

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно проекта на Решение на Съвета относно сключването на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Ислямска република Мавритания относно удължаването на изтичащия на 15 ноември 2019 г. срок на протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовата вноска, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Ислямска република Мавритания

07-01-2020 BUDG_PA(2020)644820 PE644.820v01-00
BUDG

Francisco GUERREIRO

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно европейския семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на растежа, 2020 г.

07-01-2020 BUDG_PA(2020)644963 PE644.963v01-00
BUDG

Margarida MARQUES

Краен срок за внасяне на изменения : 28-01-2020