Проектодоклади


На комисиите може да бъде възлагано изготвянето на доклади по законодателни и незаконодателни въпроси. По принцип от дадена комисия може да бъде поискано да изготви доклад по конкретен въпрос, ако той касае област, в която тази комисия е компетентна. Въпреки това при някои обстоятелства комисиите могат да изготвят доклади по собствена инициатива. Докладчиците, които отговарят за изготвянето на докладите, се избират сред членовете на съответната комисия. Веднага щом бъдат написани, проектодокладите биват представени и обсъдени на заседания на комисиите и членовете на комисиите могат да предлагат изменения в тях, ако желаят. Тази страница показва проектодокладите преди внасянето на изменения.
Използвайте функцията търсене за всички налични проектодоклади.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion of the Agreement on civil aviation safety between the European Union and the Government of the People's Republic of China

18-02-2020 TRAN_PR(2020)648293 PE648.293v01-00
TRAN

Tomasz Piotr PORĘBA

Краен срок за внасяне на изменения : 23-03-2020

  DRAFT REPORT on a comprehensive European approach to energy storage

17-02-2020 ITRE_PR(2020)648259 PE648.259v01-00
ITRE

Claudia GAMON

Краен срок за внасяне на изменения : 23-03-2020

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно контрола на финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка – годишен доклад за 2018 г.

11-02-2020 CONT_PR(2020)644864 PE644.864v01-00
CONT

Bas EICKHOUT

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно защитата на финансовите интереси на Европейския съюз – борба с измамите – годишен доклад за 2018 г.

10-02-2020 CONT_PR(2020)644865 PE644.865v02-00
CONT

Joachim KUHS

  DRAFT REPORT on the draft Council implementing decision on the launch of automated data exchange with regard to dactyloscopic data in the United Kingdom

10-02-2020 LIBE_PR(2020)647041 PE647.041v01-00
LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

Краен срок за внасяне на изменения : 20-02-2020

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно препоръка на Европейския парламент към Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно Западните Балкани с оглед на срещата на високо равнище през 2020 г.

07-02-2020 AFET_PR(2020)646913 PE646.913v01-00
AFET

Tonino PICULA

Краен срок за внасяне на изменения : 27-02-2020

  DRAFT REPORT on general guidelines for the preparation of the 2021 budget, Section III – Commission

07-02-2020 BUDG_PR(2020)647107 PE647.107v01-00
BUDG

Pierre LARROUTUROU

Краен срок за внасяне на изменения : 04-03-2020

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно годишния доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията

06-02-2020 ECON_PR(2019)641227 PE641.227v02-00
ECON

Stéphanie YON-COURTIN

Краен срок за внасяне на изменения : 09-01-2020

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно препоръка на Европейския парламент към Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно Източното партньорство с оглед на срещата на високо равнище през юни 2020 г.

04-02-2020 AFET_PR(2020)646863 PE646.863v01-00
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS

Краен срок за внасяне на изменения : 26-02-2020

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно положението с основните права в Европейския съюз – годишен доклад за периода 2018 – 2019 г.

03-02-2020 LIBE_PR(2020)646996 PE646.996v01-00
LIBE

Clare DALY

Краен срок за внасяне на изменения : 25-02-2020