Проектодоклади


На комисиите може да бъде възлагано изготвянето на доклади по законодателни и незаконодателни въпроси. По принцип от дадена комисия може да бъде поискано да изготви доклад по конкретен въпрос, ако той касае област, в която тази комисия е компетентна. Въпреки това при някои обстоятелства комисиите могат да изготвят доклади по собствена инициатива. Докладчиците, които отговарят за изготвянето на докладите, се избират сред членовете на съответната комисия. Веднага щом бъдат написани, проектодокладите биват представени и обсъдени на заседания на комисиите и членовете на комисиите могат да предлагат изменения в тях, ако желаят. Тази страница показва проектодокладите преди внасянето на изменения.
Използвайте функцията търсене за всички налични проектодоклади.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  DRAFT REPORT on the Council recommendation on the appointment of a Member of the Executive Board of the European Central Bank

02-12-2019 ECON_PR(2019)644750 PE644.750v02-00
ECON

Irene TINAGLI

  DRAFT REPORT on the Council recommendation on the appointment of a Member of the Executive Board of the European Central Bank

02-12-2019 ECON_PR(2019)644764 PE644.764v02-00
ECON

Irene TINAGLI

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно лицата, обслужващи кредити, купувачите на кредити и събирането на обезпеченията

29-11-2019 ECON_PR(2019)644827 PE644.827v01-00
ECON

Esther de LANGE, Irene TINAGLI

ПРОЕКТ НА ПРЕПОРЪКА относно предложението за решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна

28-11-2019 TRAN_PR(2019)644721 PE644.721v02-00
TRAN

Andris AMERIKS

Краен срок за внасяне на изменения : 23-03-2020

  PROJET DE RAPPORT sur le rapport annuel sur la politique de concurrence de l'Union européenne

26-11-2019 ECON_PR(2019)641227 PE641.227v01-00
ECON

Stéphanie YON-COURTIN

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно проекта за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на специалния режим за малките предприятия и Регламент (ЕС) № 904/2010 относно административното сътрудничество и обмена на информация за целите на наблюдението на правилното прилагане на специалния режим за малките предприятия

26-11-2019 ECON_PR(2019)644767 PE644.767v01-00
ECON

Inese VAIDERE

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с текущите предизвикателства на миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността

19-11-2019 BUDG_PR(2019)643242 PE643.242v01-00
BUDG

Monika HOHLMEIER

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно Банков съюз – годишен доклад за 2019 г.

15-11-2019 ECON_PR(2019)643187 PE643.187v01-00
ECON

Pedro MARQUES

Краен срок за внасяне на изменения : 13-12-2019

ПРОЕКТ НА ПРЕПОРЪКА относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Кабо Верде (2019—2024 г.)

13-11-2019 PECH_PR(2019)641408 PE641.408v01-00
PECH

Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета за сключване на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Кабо Верде (2019 – 2024 г.)

13-11-2019 PECH_PR(2019)643077 PE643.077v01-00
PECH

Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR