Текуща дейност


В рубриката „Текуща работа“ са представени законодателните процедури, по които работата в някоя от комисиите е в ход към момента. Всяко вписване указва вида на процедурата, името на докладчика и дали комисията е била приканена да представи своето становище като водеща или подпомагаща. Вписванията съдържат също така връзка към Законодателната обсерватория, където са видни всички детайли във връзка с процедурата, включително всички съответни документи. Когато дадена процедура приключи на етап комисия по нея се гласува в пленарна зала, след което процедурата се счита за приключена.

Търсене

Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/2251 по отношение на определянето на третирането на извънборсовите деривати във връзка с някои опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации с цел хеджиране

2019/3011(DEA) Процедури по делегирани актове
ECON

водеща комисия

Делегиран регламент на Комисията за поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 за допълнение на Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II)

2019/3010(DEA) Процедури по делегирани актове
ECON

водеща комисия

Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на алтернативния стандартизиран подход за пазарен риск

2019/3007(DEA) Процедури по делегирани актове
ECON

водеща комисия

Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на критериите за установяване на това кои договорености адекватно редуцират кредитния риск от контрагента при покритите облигации и секюритизациите, и за изменение на Делегирани регламенти (ЕС) 2015/2205 и (ЕС) 2016/1178

2019/2994(DEA) Процедури по делегирани актове
ECON

водеща комисия

Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен стандарт за финансово отчитане 3

2019/2991(RPS) Процедура по регулиране с контрол
ECON

водеща комисия, засилено сътрудничество

Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишна стратегия за устойчив растеж за 2020 г.

2019/2211(INI) Процедура относно доклад по собствена инициатива
ECON

Aurore LALUCQ [S&D]

водеща комисия, засилено сътрудничество

Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, с които подробно се уточняват подаваното от регистър на секюритизации заявление за регистрация и подаваното от регистър на трансакции опростено заявление за разширяване на обхвата на регистрацията

2019/2958(DEA) Процедури по делегирани актове
ECON

водеща комисия

Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за оперативните стандарти за регистрите на секюритизации за събиране, обобщаване, сравняване, достъп и проверка на изчерпателността и съгласуваността на данните

2019/2957(DEA) Процедури по делегирани актове
ECON

водеща комисия

Ускорено извънсъдебнo изпълнение по обезпеченията

2018/0063B(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
ECON

Esther de LANGE [PPE] Irene TINAGLI [S&D]

водеща комисия

Банков съюз – годишен доклад за 2019 г.

2019/2130(INI) Процедура относно доклад по собствена инициатива
ECON

Pedro MARQUES [S&D]

водеща комисия