Текуща дейност


В рубриката „Текуща работа“ са представени законодателните процедури, по които работата в някоя от комисиите е в ход към момента. Всяко вписване указва вида на процедурата, името на докладчика и дали комисията е била приканена да представи своето становище като водеща или подпомагаща. Вписванията съдържат също така връзка към Законодателната обсерватория, където са видни всички детайли във връзка с процедурата, включително всички съответни документи. Когато дадена процедура приключи на етап комисия по нея се гласува в пленарна зала, след което процедурата се счита за приключена.

Търсене

Приоритетите на ЕС за 64-ата сесия на Комисията на ООН за положението на жените

2019/2967(RSP) Резолюция по актуален въпрос, чл. 78, 81, 103, 108, 115
FEMM

водеща комисия

Разлика в заплащането на жените и мъжете

2019/2870(RSP) Резолюция по актуален въпрос, чл. 78, 81, 103, 108, 115
FEMM

Evelyn REGNER [S&D]

водеща комисия

Въздействието на домашното насилие и родителските права върху жените и децата

2019/2166(INI) Процедура относно доклад по собствена инициатива
FEMM

водеща комисия

Равенството между половете в рамките на външната политика и политиката на сигурност на ЕС

2019/2167(INI) Процедура относно доклад по собствена инициатива
FEMM

Ernest URTASUN [Verts/ALE]

водеща комисия

Насърчаване на равенството между половете в рамките на образованието и професионалното развитие в областта на науките, технологиите, инженерството и математиката (НТИМ)

2019/2164(INI) Процедура относно доклад по собствена инициатива
FEMM

Susana SOLÍS PÉREZ [Renew]

водеща комисия, засилено сътрудничество

Положението по отношение на сексуалното и репродуктивното здраве и правата в тази област в ЕС, във връзка с женското здраве

2019/2165(INI) Процедура относно доклад по собствена инициатива
FEMM

Predrag Fred MATIĆ [S&D]

водеща комисия

Преодоляване на неравенството между половете в областта на цифровите технологии: участие на жените в цифровата икономика

2019/2168(INI) Процедура относно доклад по собствена инициатива
FEMM

Maria da Graça CARVALHO [PPE]

водеща комисия

25-годишнина на Международната конференция за населението и развитието (среща на високо равнище в Найроби)

2019/2850(RSP) Резолюция по актуален въпрос, чл. 78, 81, 103, 108, 115
FEMM

Evelyn REGNER [S&D]

водеща комисия

Стратегия на ЕС за равенство между половете

2019/2169(INI) Процедура относно доклад по собствена инициатива
FEMM

Maria NOICHL [S&D]

водеща комисия, засилено сътрудничество

Report on the proposed mandate for negotiations with the United Kingdom

2020/2023(INI) Процедура относно доклад по собствена инициатива
FEMM

подпомагаща комисия