Най-нови документи

Някои от тези документи може да не са налични на Вашия език, но в такъв случай автоматично ще Ви бъде предложена друга езикова версия. Появява се икона, представляваща предложената езикова версия. (e.g.: FR ).

DRAFT OPINION on connectivity and EU-Asia relations EN

23-09-2020 INTA_PA(2020)657395 PE657.395v01-00 INTA
Seán KELLY

DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the application of Union tariff rate quotas and other import quotas EN

22-09-2020 INTA_PR(2020)657408 PE657.408v01-00 INTA
Christophe HANSEN

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно прилагането на Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна

18-09-2020 INTA_PA(2020)657416 PE657.416v01-00 INTA
Enikő GYŐRI

ПРОЕКТ НА ПРЕПОРЪКА относно проекторешението на Съвета за сключване на споразумение за изменение на Временното споразумение за партньорство между Европейската общност, от една страна, и държавите от Тихоокеанския басейн, от друга страна, с оглед на присъединяването на Независимата държава Самоа и бъдещите присъединявания на други тихоокеански островни държави

14-09-2020 INTA_PR(2020)657282 PE657.282v01-00 INTA
Herve JUVIN

ИЗМЕНЕНИЯ 3 - 11 - Проект на доклад Въвеждане на изключителни търговски мерки в полза на страни и територии, участващи или свързани с процеса на стабилизиране и асоцииране, осъществяван от Европейския съюз

10-09-2020 INTA_AM(2020)657254 PE657.254v01-00 INTA
Emmanuel MAUREL

СТАНОВИЩЕ съдържащо препоръки към Комисията относно законодателната рамка на ЕС за прекратяване и след това обратно развитие на причинен от ЕС процес на глобално обезлесяване

09-09-2020 INTA_AD(2020)652411 PE652.411v03-00 INTA
Karin KARLSBRO

СТАНОВИЩЕ относно Нова стратегия ЕС – Африка: партньорство за устойчиво и приобщаващо развитие

08-09-2020 INTA_AD(2020)648592 PE648.592v02-00 INTA
Joachim SCHUSTER

СТАНОВИЩЕ относно годишния доклад за изпълнението на споразумението за асоцииране между ЕС и Молдова

08-09-2020 INTA_AD(2020)655639 PE655.639v02-00 INTA
Markéta GREGOROVÁ

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 75 - Проект на становище Нова стратегия за европейските МСП

08-09-2020 INTA_AM(2020)657238 PE657.238v02-00 INTA
Geert BOURGEOIS

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно нов план за действие за кръгова икономика

02-09-2020 INTA_PA(2020)653833 PE653.833v01-00 INTA
Svenja HAHN

ИЗМЕНЕНИЯ 1 – 20 - Проект на становище Доклад за изпълнението на споразумението за асоцииране между ЕС и Република Молдова

31-08-2020 INTA_AM(2020)655937 PE655.937v01-00 INTA
Markéta GREGOROVÁ

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ съдържащ препоръки към Комисията относно корпоративната надлежна проверка и корпоративната отчетност

07-08-2020 INTA_PA(2020)655776 PE655.776v01-00 INTA
Bernd LANGE

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно устойчивото корпоративно управление

28-07-2020 INTA_PA(2020)655716 PE655.716v02-00 INTA
Heidi HAUTALA

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно годишния доклад за изпълнението на споразумението за асоцииране между ЕС и Молдова

22-07-2020 INTA_PA(2020)655639 PE655.639v01-00 INTA
Markéta GREGOROVÁ

ПРОЕКТ НА ПРЕПОРЪКА относно предложението за решение на Съвета за сключването на Споразумението за сътрудничество между Европейския съюз и правителството на Китайската народна република за закрила на географските указания

13-07-2020 INTA_PR(2020)654105 PE654.105v01-00 INTA
Iuliu WINKLER

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно предложението за решение на Съвета за сключването на Споразумението за сътрудничество между Европейския съюз и правителството на Китайската народна република за закрила на географските указания

13-07-2020 INTA_PR(2020)654106 PE654.106v01-00 INTA
Iuliu WINKLER

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1215/2009 на Съвета за въвеждане на изключителни търговски мерки за страни и територии, участващи или свързани с процеса на стабилизиране и асоцииране, осъществяван от Европейския съюз

10-07-2020 INTA_PR(2020)652538 PE652.538v03-00 INTA
Emmanuel MAUREL

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 6 юли 2020 г.

08-07-2020 INTA_PV(2020)07-06-1 PE654.087v01-00 INTA

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 25 юни 2020 г.

01-07-2020 INTA_PV(2020)06-25-1 PE653.992v01-00 INTA

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 49 - Проект на становище Законодателна рамка на ЕС за прекратяване и след това обратно развитие на причинения от ЕС процес на глобално обезлесяване

29-06-2020 INTA_AM(2020)653994 PE653.994v01-00 INTA
Karin KARLSBRO

СТАНОВИЩЕ относно нова стратегия за Европа в областта на промишлеността

26-06-2020 INTA_AD(2020)650380 PE650.380v04-00 INTA
Markus BUCHHEIT

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 28 май 2020 г.

17-06-2020 INTA_PV(2020)05-28-1 PE652.549v01-00 INTA

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 110 - Проектостановище  Нова стратегия ЕС – Африка: партньорство за устойчиво и приобщаващо развитие

16-06-2020 INTA_AM(2020)653807 PE653.807v01-00 INTA
Joachim SCHUSTER

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно нова стратегия за европейските МСП

15-06-2020 INTA_PA(2020)653813 PE653.813v02-00 INTA
Geert BOURGEOIS

ИЗМЕНЕНИЯ 16 - 63 - Проект на доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 654/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно упражняването на правата на Съюза за прилагане и осигуряване на съблюдаването на международните търговски правила

05-06-2020 INTA_AM(2020)652575 PE652.575v01-00 INTA
Marie-Pierre VEDRENNE

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 25 май 2020 г.

04-06-2020 CJ38_PV(2020)05-25-1 PE652.464v01-00 AFET INTA

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 309 - Проект на доклад Прилагане на общата търговска политика – годишен доклад за 2018 г.

03-06-2020 INTA_AM(2020)652533 PE652.533v01-00 INTA
Jörgen WARBORN

СТАНОВИЩЕ относно ролята на ЕС за опазване и възстановяване на горите в света

02-06-2020 INTA_AD(2020)648523 PE648.523v02-00 INTA
Karin KARLSBRO

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ съдържащо препоръки към Комисията относно законодателната рамка на ЕС за прекратяване и след това обратно развитие на причинен от ЕС процес на глобално обезлесяване

02-06-2020 INTA_PA(2020)652411 PE652.411v01-00 INTA
Karin KARLSBRO

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 87 - Проект на становище Нова промишлена стратегия за Европа

29-05-2020 INTA_AM(2020)652539 PE652.539v01-00 INTA
Markus BUCHHEIT

СТАНОВИЩЕ относно недостига на лекарства – как да се намери решение на нововъзникващ проблем

28-05-2020 INTA_AD(2020)650551 PE650.551v02-00 INTA
Андрей КОВАЧЕВ

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 250 - Проект на доклад Препоръки относно преговорите за ново партньорство с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия

27-05-2020 CJ38_AM(2020)652491 PE652.491v01-00 AFET INTA
Christophe HANSEN Kati PIRI

ИЗМЕНЕНИЯ 251 - 389 - Проект на доклад Препоръки относно преговорите за ново партньорство с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия

27-05-2020 CJ38_AM(2020)652501 PE652.501v01-00 AFET INTA
Christophe HANSEN Kati PIRI

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 69 - Проект на становище Недостиг на лекарства - как да се намери решение на нововъзникващ проблем

18-05-2020 INTA_AM(2020)652313 PE652.313v01-00 INTA
Андрей КОВАЧЕВ

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно проекта на решение на Съвета относно Протокола към Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

15-05-2020 INTA_PA(2020)650387 PE650.387v01-00 INTA
Gabriel MATO

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно нова стратегия ЕС – Африка: партньорство за устойчиво и приобщаващо развитие

14-05-2020 INTA_PA(2020)648592 PE648.592v01-00 INTA
Joachim SCHUSTER

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно нова стратегия за Европа в областта на промишлеността

14-05-2020 INTA_PA(2020)650380 PE650.380v03-00 INTA
Markus BUCHHEIT

ПРОТОКОЛ - Вторник, 21 април 2020 г.

07-05-2020 INTA_PV(2020)04-21-1 PE650.528v01-00 INTA

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 654/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно упражняването на правата на Съюза за прилагане и осигуряване на съблюдаването на международните търговски правила

06-05-2020 INTA_PR(2020)647001 PE647.001v02-00 INTA
Marie-Pierre VEDRENNE

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно недостига на лекарства – как да се справим с един възникващ проблем

05-05-2020 INTA_PA(2020)650551 PE650.551v01-00 INTA
Андрей КОВАЧЕВ

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 46 - Проект на становище Засилване на действията на ЕС за опазване и възстановяване на горите в световен мащаб

27-04-2020 INTA_AM(2020)650546 PE650.546v01-00 INTA
Karin KARLSBRO

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно препоръката на Европейския парламент относно преговорите за ново партньорство с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия

07-04-2020 CJ38_PR(2020)650385 PE650.385v01-00 AFET INTA
Kati PIRI Christophe HANSEN

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно ролята на ЕС за опазване и възстановяване на горите в световен мащаб

27-03-2020 INTA_PA(2020)648523 PE648.523v01-00 INTA
Karin KARLSBRO

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно годишния доклад за изпълнението на споразумението за асоцииране с Грузия

26-03-2020 INTA_PA(2020)648614 PE648.614v01-00 INTA
Markéta GREGOROVÁ

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011 за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията

19-03-2020 INTA_AD(2020)648503 PE648.503v01-00 INTA
Sven SIMON

ПРОТОКОЛ - Сряда, 19 февруари 2020 г. - Четвъртък, 20 февруари 2020 г.

03-03-2020 INTA_PV(2020)02-19-1 PE648.356v01-00 INTA

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 23 - Проект на становище Препоръка до Съвета, Комисията и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно Източното партньорство с оглед на срещата на високо равнище през юни 2020 г.

26-02-2020 INTA_AM(2020)648387 PE648.387v01-00 INTA
Markéta GREGOROVÁ

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 38 - Проект на становище Препоръка до Съвета, Комисията и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно Западните Балкани с оглед срещата на високо равнище през май 2020 г.

26-02-2020 INTA_AM(2020)648388 PE648.388v01-00 INTA
Reinhard BÜTIKOFER

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - Проект на препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария във връзка с преговорите по член XXVIII от ГАТТ от 1994 г. относно изменението на отстъпките в рамките на СТО на Швейцария за месото с подправки

26-02-2020 INTA_AM(2020)648391 PE648.391v01-00 INTA
Jörgen WARBORN

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно прилагането на общата търговска политика – годишен доклад за 2018 г.

21-02-2020 INTA_PR(2020)648332 PE648.332v01-00 INTA
Jörgen WARBORN

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 20 януари 2020 г. - Вторник, 21 януари 2020 г.

05-02-2020 INTA_PV(2020)01-20-1 PE646.953v01-00 INTA

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно препоръката до Съвета, Комисията и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно Западните Балкани с оглед срещата на високо равнище през май 2020 г.

03-02-2020 INTA_PA(2020)646975 PE646.975v03-00 INTA
Reinhard BÜTIKOFER

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно препоръката до Съвета, Комисията и ЕСВД относно Източното партньорство с оглед на срещата на високо равнище през юни 2020 г.

31-01-2020 INTA_PA(2020)646754 PE646.754v01-00 INTA
Markéta GREGOROVÁ

СТАНОВИЩЕ относно политиката в областта на конкуренцията – годишен доклад за 2019 г.

22-01-2020 INTA_AD(2020)643140 PE643.140v02-00 INTA
Enikő GYŐRI

ПРОЕКТ НА ПРЕПОРЪКА относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария във връзка с преговорите по член XXVIII от ГАТТ от 1994 г. относно изменението на отстъпките в рамките на СТО на Швейцария за месото с подправки

10-01-2020 INTA_PR(2020)646756 PE646.756v01-00 INTA
Jörgen WARBORN

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 2 декември 2019 г. - Вторник, 3 декември 2019 г.

06-01-2020 INTA_PV(2019)12-02-1 PE644.872v01-00 INTA

Становище относно предложението за решение на Съвета относно сключването на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия

18-12-2019 INTA_AL(2019)645037 PE645.037v01-00 INTA
Bernd LANGE

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 30 - Проект на становище Политика в областта на конкуренцията – годишен доклад за 2019 г.

09-12-2019 INTA_AM(2019)644927 PE644.927v01-00 INTA
Enikő GYŐRI

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 25 ноември 2019 г.

28-11-2019 INTA_PV(2019)11-25-1 PE644.781v01-00 INTA