Текуща дейност


В рубриката „Текуща работа“ са представени законодателните процедури, по които работата в някоя от комисиите е в ход към момента. Всяко вписване указва вида на процедурата, името на докладчика и дали комисията е била приканена да представи своето становище като водеща или подпомагаща. Вписванията съдържат също така връзка към Законодателната обсерватория, където са видни всички детайли във връзка с процедурата, включително всички съответни документи. Когато дадена процедура приключи на етап комисия по нея се гласува в пленарна зала, след което процедурата се счита за приключена.

Търсене

Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство и изпълнителният протокол към него (2020 – 2026 г.) между Европейския съюз и Република Сейшели

2020/0002(NLE) Незаконодателни процедури
PECH

Caroline ROOSE [Verts/ALE]

водеща комисия

Протокол за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Република Сенегал и Европейския съюз - Предложение за незаконодателна резолюция в рамките на процедура на одобрение

2019/0226M(NLE) Незаконодателни процедури
PECH

Izaskun BILBAO BARANDICA [Renew]

водеща комисия

Многогодишен план за управление на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море, за изменение на регламенти (ЕО) № 1936/2001, (ЕС) 2017/2107 и (ЕС) 2019/833 и за отмяна на Регламент (ЕС) 2016/1627

2019/0272(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
PECH

Giuseppe FERRANDINO [S&D]

водеща комисия

Възстановяване на рибните запаси в Средиземно море – оценка и следващи стъпки

2019/2178(INI) Процедура относно доклад по собствена инициатива
PECH

Raffaele STANCANELLI [ECR]

водеща комисия

Гарантиране на целите във връзка със задължението за разтоварване на сушата съгласно член 15 от общата политика в областта на рибарството

2019/2177(INI) Процедура относно доклад по собствена инициатива
PECH

водеща комисия

Последици за рибните запаси и риболова, свързани с повишаването на температурата на морската вода

2019/2163(INI) Процедура относно доклад по собствена инициатива
PECH

Rosanna CONTE [ID]

водеща комисия

Повече риба в морето? Мерки за насърчаване на възстановяването на рибните запаси над нивото на максимално устойчивия улов (МУУ), включително зони за възстановяване на рибните запаси и защитени морски зони

2019/2162(INI) Процедура относно доклад по собствена инициатива
PECH

Caroline ROOSE [Verts/ALE]

водеща комисия

Рибари за бъдещето: Привличане на ново поколение работници към риболовната промишленост и създаване на заетост в крайбрежните общности

2019/2161(INI) Процедура относно доклад по собствена инициатива
PECH

Manuel PIZARRO [S&D]

водеща комисия

Въздействие на морските отпадъци върху риболова

2019/2160(INI) Процедура относно доклад по собствена инициатива
PECH

Catherine CHABAUD [Renew]

водеща комисия

Предизвикателства и възможности за риболовния сектор в Черно море

2019/2159(INI) Процедура относно доклад по собствена инициатива
PECH

Иво ХРИСТОВ [S&D]

водеща комисия