Текуща дейност


В рубриката „Текуща работа“ са представени законодателните процедури, по които работата в някоя от комисиите е в ход към момента. Всяко вписване указва вида на процедурата, името на докладчика и дали комисията е била приканена да представи своето становище като водеща или подпомагаща. Вписванията съдържат също така връзка към Законодателната обсерватория, където са видни всички детайли във връзка с процедурата, включително всички съответни документи. Когато дадена процедура приключи на етап комисия по нея се гласува в пленарна зала, след което процедурата се счита за приключена.

Търсене

Трансфер на бюджетни кредити INFO 01/2018 – Раздел III – Комисия

2018/2242(GBD) Управление на бюджета: трансфер, пренос на бюджетни кредити
BUDG

водеща комисия

Предлагане на пазара и използване на прекурсори на взривни вещества

2018/0103(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
LIBE

[S&D]

водеща комисия

Предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 3/2017 - SEAE

2017/2267(GBD) Управление на бюджета: трансфер, пренос на бюджетни кредити
BUDG

водеща комисия

Положението в Унгария (съгласно резолюцията на Европейския парламент от 17 май 2017 г.)

2017/2131(INL) Процедура по законодателна инициатива
LIBE

[Verts/ALE]

водеща комисия

Предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 8/2016 - Комитет на регионите

2016/2287(GBD) Управление на бюджета: трансфер, пренос на бюджетни кредити
BUDG

водеща комисия

Трансфер на бюджетни кредити, бюджет за 2016 г. - Агенция за снабдяване към Евратом

2016/2207(GBD) Управление на бюджета: трансфер, пренос на бюджетни кредити
BUDG

водеща комисия

Нотификация относно представянето на строителен проект (разширяване на офисно пространство) от Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия

2016/2091(GBD) Управление на бюджета: трансфер, пренос на бюджетни кредити
BUDG

водеща комисия

Трансфер на бюджетни кредити, бюджет за 2015 г. - Агенция за снабдяване към Евратом

2015/2333(GBD) Управление на бюджета: трансфер, пренос на бюджетни кредити
BUDG

водеща комисия

Трансфер на бюджетни кредити, бюджет за 2015 г. - Агенция за снабдяване към Евратом

2015/2314(GBD) Управление на бюджета: трансфер, пренос на бюджетни кредити
BUDG

водеща комисия

Наемане на офиси за делегацията на Европейския съюз в Китай - ЕСВД

2015/2308(GBD) Управление на бюджета: трансфер, пренос на бюджетни кредити
BUDG

водеща комисия