Работни документи


Работните документи представляват документи, свързани с изготвянето на доклади или становища. Форматът на работните документи често се използва от комисиите за публикуване на изложението на мотивите за техния доклад.
Използвайте функцията търсене за всички налични работни документи.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ относно Специален доклад № 5/2019 на Европейската сметна палата (освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година): Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (FEAD) – ценен инструмент за помощ, но с все още неизяснен принос за намаляване на бедността

14-11-2019 CONT_DT(2019)642905 PE642.905v02-00
CONT

Maria GRAPINI

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ относно Специален доклад № 12/2019 на Европейската сметна палата (освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година): Електронна търговия – не са преодолени редица предизвикателства при събирането на ДДС и мита

09-10-2019 CONT_DT(2019)641365 PE641.365v01-00
CONT

Tamás DEUTSCH

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ относно Специален доклад № 7/2019 на Европейската сметна палата (освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година): „Действия на ЕС за трансгранично здравно обслужване – въпреки значителните амбиции е необходимо по-добро управление”

09-10-2019 CONT_DT(2019)641370 PE641.370v01-00
CONT

Cristian GHINEA

  WORKING DOCUMENT on Council’s position on Draft Budget 2020 (Section III)

03-09-2019 BUDG_DT(2019)639763 PE639.763v02-00
BUDG

Monika HOHLMEIER, Eider GARDIAZABAL RUBIAL

  WORKING DOCUMENT on the 2020 Budget - Recommendations for the Trilogue

23-07-2019 BUDG_DT(2019)639634 PE639.634v01-00
BUDG

 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ Подготвителен документ за проект на становище относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година

25-06-2019 IMCO_DT(2019)638786 PE638.786v01-00
IMCO

Svenja HAHN