Návrhy stanovisek


Návrh stanoviska je dokument vypracovaný poslancem, který byl jmenován zpravodajem pro stanovisko. Návrh je poté předán výboru pověřenému vypracováním stanoviska za účelem provedení případných změn a hlasování.
V případě legislativních zpráv jsou návrhy stanovisek předkládány v podobě pozměňovacích návrhů k legislativnímu návrhu Komise a je-li to zapotřebí, jsou doplněny stručným odůvodněním. Jedná-li se o nelegislativní zprávy, mají návrhy stanovisek podobu návrhů, které jsou v případě přijetí předány výboru pověřenému vypracováním zprávy, aby je připojil ke zprávě. Na této stránce jsou uvedeny návrhy stanovisek před hlasováním výboru pověřeným vypracováním stanoviska.
Pomocí vyhledávače lze získat přístup ke všem návrhům stanovisek.

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 182/2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí

11-02-2020 AGRI_PA(2020)647138 PE647.138v01-00
AGRI

Bronis ROPĖ

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 21-02-2020

NÁVRH STANOVISKA k politice v oblasti hospodářské soutěže – výroční zpráva za rok 2019

15-11-2019 AGRI_PA(2019)643188 PE643.188v01-00
AGRI

Isabel CARVALHAIS

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 10-12-2019

NÁVRH STANOVISKA k udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl III – Komise a výkonné agentury

11-11-2019 AGRI_PA(2019)642906 PE642.906v01-00
AGRI

Attila ARA-KOVÁCS

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 06-12-2019

NÁVRH STANOVISKA k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody jménem Unie se Spojenými státy americkými o přidělení podílu na celní kvótě stanovené nařízením (ES) č. 617/2009 ze dne 13. července 2009 o otevření autonomní celní kvóty pro dovoz vysoce jakostního hovězího masa

19-09-2019 AGRI_PA(2019)641220 PE641.220v01-00
AGRI

Herbert DORFMANN

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 11-10-2019

NÁVRH STANOVISKA k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Unie Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Ukrajinou, kterou se mění obchodní preference pro drůbeží maso a přípravky z drůbežího masa stanovené v Dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé

12-09-2019 AGRI_PA(2019)641140 PE641.140v01-00
AGRI

Zbigniew KUŹMIUK

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 11-10-2019

NÁVRH STANOVISKA k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020

17-07-2019 AGRI_PA(2019)639624 PE639.624v01-00
AGRI

Paolo DE CASTRO

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 25-07-2019