Probíhající činnost


Probíhající činnost ukazuje legislativní postupy, které právě probíhají v každém výboru. U každého záznamu je uveden typ postupu, jméno zpravodaje, a zda je výbor v daném postupu příslušným výborem, nebo má vyjádřit své stanovisko. Záznamy také zahrnují odkaz na Legislativní přehled, který obsahuje veškeré podrobnosti o postupu, včetně všech příslušných dokumentů. Jakmile je postup ve fázi projednávání ve výboru ukončen, bude se o něm hlasovat na plenárním zasedání a poté se považuje za dokončený.

Vyhledávání

Provádění směrnice 2011/36/EU o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí

2020/2029(INI) Postup ke zprávě z vlastního podnětu
FEMM LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR [S&D] María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS [Renew]

příslušný výbor

Dopad domácího násilí a práva na péči o dítě na ženy a děti

2019/2166(INI) Postup ke zprávě z vlastního podnětu
FEMM

Elena KOUNTOURA [GUE/NGL]

příslušný výbor

Rovnost žen a mužů v zahraniční a bezpečnostní politice EU

2019/2167(INI) Postup ke zprávě z vlastního podnětu
FEMM

Ernest URTASUN [Verts/ALE]

příslušný výbor

Prosazování rovnosti žen a mužů ve vzdělávání a zaměstnání v oblasti přírodních věd, technologií, inženýrství a matematiky (obory STEM)

2019/2164(INI) Postup ke zprávě z vlastního podnětu
FEMM

Susana SOLÍS PÉREZ [Renew]

příslušný výbor, posílená spolupráce

Situace v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví a práv v EU v souvislosti se zdravím žen

2019/2165(INI) Postup ke zprávě z vlastního podnětu
FEMM

Predrag Fred MATIĆ [S&D]

příslušný výbor

Odstraňování rozdílů v digitálních dovednostech žen a mužů: účast žen v digitální ekonomice

2019/2168(INI) Postup ke zprávě z vlastního podnětu
FEMM

Maria da Graça CARVALHO [PPE]

příslušný výbor

25. výročí Mezinárodní konference o populaci a rozvoji (ICPD25) (summit v Nairobi)

2019/2850(RSP) Usnesení k aktuálním tématům podle článků 78, 81, 103, 108, 115
FEMM

Evelyn REGNER [S&D]

příslušný výbor

Strategie EU pro rovnost žen a mužů

2019/2169(INI) Postup ke zprávě z vlastního podnětu
FEMM

Maria NOICHL [S&D]

příslušný výbor, posílená spolupráce

Návrh rozhodnutí Rady, kterým se členské státy zmocňují, aby v zájmu Evropské unie ratifikovaly Úmluvu Mezinárodní organizace práce o násilí a obtěžování z roku 2019 (č. 190)

2020/0011(NLE) Nelegislativní postupy
FEMM

stanovisko

Doporučení pro jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska

2020/2023(INI) Postup ke zprávě z vlastního podnětu
FEMM

stanovisko - výbor se rozhodl nevydat stanovisko