Zprávy


Jakmile je návrh zprávy předložen výboru, mají jeho členové možnost předkládat ve stanovené lhůtě pozměňovací návrhy. Pozměňovací návrhy jsou poté ve výboru projednávány a hlasuje se o nich. Jakmile je návrh zprávy změněn a proběhne konečné hlasování, stane se z něho zpráva, která bude předložena na plenárním zasedání. Na této stránce jsou uvedeny zprávy v konečné podobě schválené ve výborech.
Přístup ke všem zprávám lze získat pomocí našeho vyhledávače.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1306/2013 as regards financial discipline as from financial year 2021 and Regulation (EU) No 1307/2013 as regards flexibility between pillars in respect of calendar year 2020

05-12-2019 A9-0042/2019 PE643.203v01-00
AGRI

Norbert LINS

ZPRÁVA o společném návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020 schváleném dohodovacím výborem v rámci rozpočtového procesu

20-11-2019 A9-0035/2019 PE643.245v01-00
BUDE

Monika HOHLMEIER, Eider GARDIAZABAL RUBIAL