Igangværende arbejde


Under igangværende arbejde ses de lovgivningsprocedurer, udvalgene i øjeblikket arbejder med. Hvert opslag viser procedurens art, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Under opslagene findes også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), som indeholder detaljerede oplysninger om proceduren, herunder alle relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes derefter som afsluttet.

Søg

Kommissionens forordning om berigtigelse af den svenske udgave af forordning (EU) nr. 68/2013 om fortegnelsen over fodermidler

2020/2529(RPS) Forskiftsprocedure med kontrol
AGRI

korresponderende udvalg

Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 for så vidt angår visse detaljerede produktionsregler for økologiske produkter

2020/2516(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
AGRI

korresponderende udvalg

Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler om forebyggelse og bekæmpelse af visse listeopførte sygdomme

2019/3001(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
AGRI

korresponderende udvalg, udvidet samarbejde

Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår godkendelse af avlsmaterialevirksomheder og krav til sporbarhed og dyresundhed i forbindelse med flytning inden for Unionen af avlsmateriale af visse opdrættede landdyr

2019/3006(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
AGRI

korresponderende udvalg, udvidet samarbejde

Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår forvaltning af import- og eksporttoldkontingenter, for hvilke der gælder en licensordning, og supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår sikkerhedsstillelse i forbindelse med forvaltning af toldkontingenter

2019/3005(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
AGRI

korresponderende udvalg

Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår dyresundhedsmæssige krav vedrørende flytning inden for Unionen af landdyr og rugeæg

2019/3003(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
AGRI

korresponderende udvalg, udvidet samarbejde

Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler om overvågning, udryddelsesprogrammer og status som sygdomsfri for visse listeopførte og nye sygdomme

2019/3000(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
AGRI

korresponderende udvalg, udvidet samarbejde

Den europæiske skovstrategi - Vejen frem

2019/2157(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AGRI

Petri SARVAMAA [PPE]

korresponderende udvalg, udvidet samarbejde

Overgangsbestemmelser for støtte fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) i 2021

2019/0254(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
AGRI

Elsi KATAINEN [Renew]

korresponderende udvalg

Kommissionens forordning om udarbejdelse af en liste over påtænkte anvendelser for foder med særlige ernæringsformål og om ophævelse af direktiv 2008/38/EF

2019/2911(RPS) Forskiftsprocedure med kontrol
AGRI

korresponderende udvalg