Igangværende arbejde


Under igangværende arbejde ses de lovgivningsprocedurer, udvalgene i øjeblikket arbejder med. Hvert opslag viser procedurens art, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Under opslagene findes også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), som indeholder detaljerede oplysninger om proceduren, herunder alle relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes derefter som afsluttet.

Søg

Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/2251 for så vidt angår præcisering af behandlingen af OTC-derivater i forbindelse med visse simple, transparente og standardiserede securitiseringer med henblik på afdækning

2019/3011(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
ECON

korresponderende udvalg

Kommissionens delegerede forordning om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/35 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II)

2019/3010(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
ECON

korresponderende udvalg

Kommissionens delegerede forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår den alternative standardmetode vedrørende markedsrisiko

2019/3007(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
ECON

korresponderende udvalg

Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til præcisering af kriterier til bestemmelse af, hvilke ordninger der i tilstrækkelig grad mindsker modpartskreditrisici forbundet med dækkede obligationer eller securitiseringer, og om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2205 og (EU) 2016/1178

2019/2994(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
ECON

korresponderende udvalg

Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IFRS 3

2019/2991(RPS) Forskiftsprocedure med kontrol
ECON

korresponderende udvalg, udvidet samarbejde

Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: årlig strategi for bæredygtig vækst 2020

2019/2211(INI) Procedure for initiativbetænkninger
ECON

Aurore LALUCQ [S&D]

korresponderende udvalg, udvidet samarbejde

Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer oplysningerne i ansøgningen om registrering af et securitiseringsregister og oplysningerne i den forenklede ansøgning om udvidelse af registreringen af et transaktionsregister

2019/2958(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
ECON

korresponderende udvalg

Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for securitiseringsregistres operationelle standarder for dataindsamling, -aggregering, -sammenligning og -adgang og for kontrol af dataenes fuldstændighed og konsistens

2019/2957(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
ECON

korresponderende udvalg

Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 af 12. december 2017 og reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer, hvilke oplysninger der skal indberettes i overensstemmelse med STS-meddelelseskravene

2019/2921(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
ECON

korresponderende udvalg

Fremskyndet udenretslig fyldestgørelse af sikkerhedsstillelse

2018/0063B(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
ECON

Esther de LANGE [PPE] Irene TINAGLI [S&D]

korresponderende udvalg