Igangværende arbejde


Under igangværende arbejde ses de lovgivningsprocedurer, udvalgene i øjeblikket arbejder med. Hvert opslag viser procedurens art, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Under opslagene findes også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), som indeholder detaljerede oplysninger om proceduren, herunder alle relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes derefter som afsluttet.

Søg

Gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer

2020/2028(INI) Procedure for initiativbetænkninger
IMCO

Christian DOLESCHAL [PPE]

korresponderende udvalg

Kommissionens delegerede afgørelse om ændring af bilag V til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF for så vidt angår uddannelsesbeviser og benævnelser for uddannelser

2020/2546(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
IMCO

korresponderende udvalg

Kommissionens delegerede forordning om berigtigelse af den polske udgave af delegeret forordning (EU) 2015/208 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 for så vidt angår krav til køretøjers funktionelle sikkerhed med henblik på godkendelse af landbrugs- og skovbrugskøretøjer

2020/2530(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
IMCO

korresponderende udvalg

På vej mod et mere bæredygtigt indre marked for virksomheder og forbrugere

2020/2021(INI) Procedure for initiativbetænkninger
IMCO

David CORMAND [Verts/ALE]

korresponderende udvalg

Styrkelse af det indre marked: fremtiden for den frie bevægelighed for tjenesteydelser

2020/2020(INI) Procedure for initiativbetænkninger
IMCO

Morten LØKKEGAARD [Renew]

korresponderende udvalg

Retsakten om digitale tjenester: forbedring af det indre markeds funktionsmåde

2020/2018(INL) Procedure for lovgivningsmæssige initiativer
IMCO

Alex AGIUS SALIBA [S&D]

korresponderende udvalg, udvidet samarbejde

Gennemførelsen af direktiv 2009/81/EF om offentlige indkøb på forsvars- og sikkerhedsområdet og af direktiv 2009/43/EF om overførsel af forsvarsrelaterede produkter

2019/2204(INI) Procedure for initiativbetænkninger
IMCO

Kris PEETERS [PPE]

korresponderende udvalg

Håndtering af produktsikkerhed i det indre marked

2019/2190(INI) Procedure for initiativbetænkninger
IMCO

Marion WALSMANN [PPE]

korresponderende udvalg

Ansvarsforsikring for motorkøretøjer og kontrollen med forsikringspligtens overholdelse

2018/0168(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
IMCO

Dita CHARANZOVÁ [Renew]

korresponderende udvalg

Fastsættelse af betingelserne og proceduren for, hvordan Kommissionen kan anmode virksomheder og sammenslutninger af virksomheder om oplysninger i forbindelse med det indre marked og relaterede områder

2017/0087(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
IMCO

korresponderende udvalg