Igangværende arbejde


Under igangværende arbejde ses de lovgivningsprocedurer, udvalgene i øjeblikket arbejder med. Hvert opslag viser procedurens art, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Under opslagene findes også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), som indeholder detaljerede oplysninger om proceduren, herunder alle relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes derefter som afsluttet.

Søg

Ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1192/69 om fælles regler for normaliseringen af jernbanevirksomhedernes regnskaber

2013/0013(COD) ***|| Almindelig lovgivningsprocedure  andenbehandlingg
TRAN

[GUE/NGL]

korresponderende udvalg

Kommissionens delegerede forordning om ændring af forordning (EU) nr. 139/2014 for så vidt angår landingsbaner og luftfartsdata

2020/2576(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
TRAN

korresponderende udvalg

Kommissionens delegerede forordning om ændring og berigtigelse af forordning (EU) nr. 748/2012 hvad angår tilpasning af reglerne for vedvarende luftdygtighed af luftfartøjer og luftfartøjsmateriel, -dele og -apparatur til forordning (EU) nr. 1321/2014

2020/2536(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
TRAN

korresponderende udvalg

Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/2397 for så vidt angår standarder for databaser for EU-kvalifikationscertifikater, søfartsbøger og logbøger

2020/2528(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
TRAN

korresponderende udvalg, udvidet samarbejde

Kommissionens delegerede forordning om den europæiske skrogdatabase

2020/2527(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
TRAN

korresponderende udvalg

Kommissionens direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort

2020/2514(RPS) Forskiftsprocedure med kontrol
TRAN

korresponderende udvalg

Aftale om civilluftfartens sikkerhed mellem Den Europæiske Union og Japan

2019/0275(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
TRAN

Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR [PPE]

korresponderende udvalg

Euro-Middelhavsluftfartsaftalen EU/Jordan

2010/0180(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
TRAN

Andris AMERIKS [S&D]

korresponderende udvalg

Gennemførelsesrapport om færdselssikkerhedsaspekterne af køretøjssikkerhedspakken

2019/2205(INI) Procedure for initiativbetænkninger
TRAN

Benoît LUTGEN [PPE]

korresponderende udvalg

Tekniske og operationelle foranstaltninger til fordel for en mere effektiv og renere søtransport

2019/2193(INI) Procedure for initiativbetænkninger
TRAN

Karima DELLI [Verts/ALE]

korresponderende udvalg