Παρουσίαση

Οι βουλευτές κατανέμονται σε 20 εξειδικευμένες μόνιμες επιτροπές.

Οι επιτροπές αυτές εισηγούνται νομοθετικές προτάσεις μέσω της έγκρισης εκθέσεων, προτείνουν τροπολογίες στην ολομέλεια και συγκροτούν διαπραγματευτικές ομάδες οι οποίες διαπραγματεύονται με το Συμβούλιο για θέματα νομοθεσίας της ΕΕ. Εγκρίνουν επίσης εκθέσεις πρωτοβουλίας, οργανώνουν ακροάσεις με εμπειρογνώμονες, και ελέγχουν τα θεσμικά και λοιπά όργανα της ΕΕ.

Μια επιτροπή αποτελείται από 25 έως 81 τακτικά μέλη και ισάριθμους αναπληρωτές.

Κάθε επιτροπή εκλέγει έναν πρόεδρο και έως τέσσερις αντιπροέδρους μεταξύ των τακτικών μελών της, που αποτελούν το προεδρείο της, για θητεία δυόμισι ετών. Η πολιτική σύνθεση των επιτροπών αντικατοπτρίζει εκείνη της ολομέλειας.

Το Κοινοβούλιο μπορεί επίσης να συγκροτεί υποεπιτροπές και ειδικές προσωρινές επιτροπές για συγκεκριμένα θέματα, και διαθέτει εξουσία σύστασης εξεταστικών επιτροπών για τη διερεύνηση καταγγελιών σχετικά με παραβάσεις ή κακοδιοίκηση σε σχέση με τη νομοθεσία της ΕΕ.

Κατά το στάδιο της συνδιαλλαγής, συγκροτείται μια ειδική επιτροπή συνδιαλλαγής.

Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές συνεδριάζουν κανονικά στις Βρυξέλλες. Το έργο τους υποστηρίζεται από μια γραμματεία. Οι συζητήσεις τους είναι δημόσιες και, κατά κανόνα, μεταδίδονται διαδικτυακά.

Οι πρόεδροι των επιτροπών συντονίζουν το έργο των επιτροπών στη Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών.

Ειδικές επιτροπές

Το Κοινοβούλιο μπορεί ανά πάσα στιγμή να συγκροτεί ειδικές επιτροπές, για συγκεκριμένα προβλήματα. Η θητεία των ειδικών επιτροπών είναι δωδεκάμηνη με δυνατότητα παράτασης.

Εξεταστικές επιτροπές

Το Κοινοβούλιο μπορεί να συγκροτεί εξεταστικές επιτροπές για τη διερεύνηση παραβάσεων της νομοθεσίας της Ένωσης ή καταγγελιών για κακοδιοίκηση σε σχέση με την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας.
Οι αρμοδιότητες των επιτροπών αυτών καθορίζονται από τις διατάξεις που διέπουν την άσκηση του δικαιώματος εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Διάσκεψη των Προέδρων Επιτροπών

Η Διάσκεψη των Προέδρων Επιτροπών απαρτίζεται από τους προέδρους όλων των μόνιμων και ειδικών επιτροπών. Εκλέγει πρόεδρο μεταξύ των μελών της, για θητεία δυόμισι ετών.
Αποτελεί το πολιτικό όργανο που συντονίζει το έργο των επιτροπών και εξασφαλίζει την απρόσκοπτη μεταξύ τους συνεργασία. Διατυπώνει συστάσεις προς τη Διάσκεψη των Προέδρων, σε σχέση με το έργο των επιτροπών και την ημερήσια διάταξη των περιόδων συνόδου.

Επιτροπή συνδιαλλαγής

Η συνδιαλλαγή είναι το τρίτο και τελευταίο στάδιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, που είναι γνωστή και ως «συναπόφαση». Η διαδικασία της συνδιαλλαγής τίθεται σε εφαρμογή αν το Συμβούλιο δεν εγκρίνει όλες τις τροπολογίες που ενέκρινε το Κοινοβούλιο σε δεύτερη ανάγνωση.

Η επιτροπή συνδιαλλαγής αποτελείται από δύο αντιπροσωπείες: την αντιπροσωπεία του Συμβουλίου, που απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος (υπουργοί ή εκπρόσωποί τους), και την αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου, που απαρτίζεται από ίσο αριθμό ΒΕΚ. Η επιτροπή συνδιαλλαγής είναι επιφορτισμένη με τη διατύπωση ενός «κοινού κειμένου» το οποίο, στη συνέχεια, πρέπει να εγκριθεί τόσο από το Συμβούλιο όσο και από το Κοινοβούλιο.