Τροπολογίες


Όταν υποβληθεί στην επιτροπή ένα σχέδιο έκθεσης, γνωμοδότησης ή πρότασης, τα μέλη της έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τροπολογίες, περιλαμβανομένων των τροπολογιών στον προϋπολογισμό. Η επιτροπή ορίζει μια προθεσμία, μέσα στην οποία πρέπει να κατατεθούν όλες οι τροπολογίες. Στη συνέχεια, οι προτεινόμενες τροπολογίες συζητούνται και ψηφίζονται στη συνεδρίαση της επιτροπής. Οι τροπολογίες που εγκρίνονται, ενσωματώνονται στο κείμενο το οποίο, έτσι, οριστικοποιείται. Στη σελίδα αυτή εμφανίζονται όλες οι τροπολογίες που προτείνονται από τα μέλη των επιτροπών, πριν τεθούν σε ψηφοφορία.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναζήτησης για όλες τις διαθέσιμες τροπολογίες.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 19 - Σχέδιο γνωμοδότησης Απαλλαγή για το 2018 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή

13-12-2019 AFET_AM(2019)644929 PE644.929v01-00
AFET

Βαγγέλης ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 15 - Σχέδιο γνωμοδότησης Απαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης

13-12-2019 AFET_AM(2019)644930 PE644.930v01-00
AFET

Βαγγέλης ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 4 - Σχέδιο γνωμοδότησης σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ

26-11-2019 AFET_AM(2019)643132 PE643.132v02-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 4 - Σχέδιο γνωμοδότησης σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας προστασίας των επενδύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρου

26-11-2019 AFET_AM(2019)643133 PE643.133v02-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 61 - Σχέδιο γνωμοδότησης Σύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ

14-11-2019 AFET_AM(2019)643185 PE643.185v01-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 41 - Σχέδιο γνωμοδότησης Συμφωνία προστασίας των επενδύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρου

14-11-2019 AFET_AM(2019)643186 PE643.186v01-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 398 - Σχέδιο έκθεσης Εφαρμογή της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας – ετήσια έκθεση

13-11-2019 AFET_AM(2019)643168 PE643.168v01-00
AFET

David McALLISTER

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 326 - Σχέδιο έκθεσης Εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας – ετήσια έκθεση 2018

11-11-2019 AFET_AM(2019)643150 PE643.150v01-00
AFET

Arnaud DANJEAN

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 327 - 486 - Σχέδιο έκθεσης Εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας – ετήσια έκθεση 2018

11-11-2019 AFET_AM(2019)643151 PE643.151v01-00
AFET

Arnaud DANJEAN

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 226 - Σχέδιο έκθεσης Ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία στον κόσμο και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό – ετήσια έκθεση για το 2018

28-10-2019 AFET_AM(2019)642943 PE642.943v01-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA