Τρέχουσες εργασίες


Οι Τρέχουσες εργασίες μας επιτρέπουν να δούμε τις νομοθετικές διαδικασίες που βρίσκονται επί του παρόντος στο στάδιο της επεξεργασίας σε κάθε επιτροπή. Κάθε καταχώριση διευκρινίζει το είδος της διαδικασίας, το όνομα του εισηγητή, καθώς και το αν η επιτροπή έχει κληθεί να εκπονήσει έκθεση (ως αρμόδια επί της ουσίας) ή γνωμοδότηση. Κάθε καταχώριση περιλαμβάνει επίσης έναν σύνδεσμο προς το Νομοθετικό Παρατηρητήριο, όπου καταγράφονται λεπτομερώς η διαδικασία και όλα τα σχετικά έγγραφα. Μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία της διαδικασίας σε επίπεδο επιτροπής, διεξάγεται η ψηφοφορία στην ολομέλεια και τότε η διαδικασία θεωρείται περατωθείσα.

Αναζήτηση

Ετήσια έκθεση για τις εξαγωγές όπλων

2020/2003(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
AFET

Hannah NEUMANN [Verts/ALE]

Επί της ουσίας

Συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας μεταξύ ΕΕ και Αφρικής στην περιοχή του Σαχέλ, στη Δυτική Αφρική και στο Κέρας της Αφρικής

2020/2002(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
AFET

Javier NART [Renew]

Επί της ουσίας

Προκλήσεις και προοπτικές για πολυμερή έλεγχο των εξοπλισμών και συμφωνίες αφοπλισμού

2020/2001(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
AFET

Sven MIKSER [S&D]

Επί της ουσίας

Σύσταση προς τον Ύπατο Εκπρόσωπο και το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 118 για την προετοιμασία της διαδικασίας επανεξέτασης της Συνθήκης περί Μη Διάδοσης των Πυρηνικών Όπλων (ΣΜΔ) του 2020, τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων και τις δυνατότητες πυρηνικού αφοπλισμού

2020/2004(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
AFET

Sven MIKSER [S&D]

Επί της ουσίας

Σύσταση προς το Συβμούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ σχετικά με τα Δυτικά Βαλκάνια, ενόψει της συνόδου κορυφής του Μαΐου του 2020

2019/2210(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
AFET

Tonino PICULA [S&D]

Επί της ουσίας

Σύσταση προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ σχετικά με την ανατολική εταιρική σχέση, ενόψει της συνόδου κορυφής του Ιουνίου του 2020

2019/2209(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS [Renew]

Επί της ουσίας

Ετήσια έκθεση εφαρμογής της συμφωνίας σύνδεσης της ΕΕ με την Ουκρανία

2019/2202(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
AFET

Michael GAHLER [PPE]

Επί της ουσίας

Ετήσια έκθεση εφαρμογής της συμφωνίας σύνδεσης της ΕΕ με τη Μολδαβία

2019/2201(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
AFET

Dragoş TUDORACHE [Renew]

Επί της ουσίας

Ετήσια έκθεση εφαρμογής της συμφωνίας σύνδεσης της ΕΕ με τη Γεωργία

2019/2200(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
AFET

Sven MIKSER [S&D]

Επί της ουσίας

Τουρκία - Ετήσια έκθεση προόδου 2019

2019/2176(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
AFET

Nacho SÁNCHEZ AMOR [S&D]

Επί της ουσίας