Τρέχουσες εργασίες


Οι Τρέχουσες εργασίες μας επιτρέπουν να δούμε τις νομοθετικές διαδικασίες που βρίσκονται επί του παρόντος στο στάδιο της επεξεργασίας σε κάθε επιτροπή. Κάθε καταχώριση διευκρινίζει το είδος της διαδικασίας, το όνομα του εισηγητή, καθώς και το αν η επιτροπή έχει κληθεί να εκπονήσει έκθεση (ως αρμόδια επί της ουσίας) ή γνωμοδότηση. Κάθε καταχώριση περιλαμβάνει επίσης έναν σύνδεσμο προς το Νομοθετικό Παρατηρητήριο, όπου καταγράφονται λεπτομερώς η διαδικασία και όλα τα σχετικά έγγραφα. Μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία της διαδικασίας σε επίπεδο επιτροπής, διεξάγεται η ψηφοφορία στην ολομέλεια και τότε η διαδικασία θεωρείται περατωθείσα.

Αναζήτηση

Δημοσιονομική πειθαρχία από το οικονομικό έτος 2021 και κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 σε ό,τι αφορά την ευελιξία μεταξύ των πυλώνων για το ημερολογιακό έτος 2020

2019/0253(COD) ***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία  πρώτη ανάγνωση
AGRI

Επί της ουσίας

Κανονισμός της Επιτροπής για την κατάρτιση καταλόγου των χρήσεων για τις οποίες προορίζονται οι ζωοτροφές με τις οποίες επιδιώκονται στόχοι ιδιαίτερης διατροφής και για την κατάργηση της οδηγίας 2008/38/ΕΚ

2019/2911(RPS) Κανονιστική διαδικασία με έλεγχο
AGRI

Επί της ουσίας

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τις εγκαταστάσεις στις οποίες διατηρούνται χερσαία ζώα και τα εκκολαπτήρια, καθώς και την ιχνηλασιμότητα ορισμένων δεσποζόμενων χερσαίων ζώων και αυγών για επώαση

2019/2764(DEA) Διαδικασίες σχετικά με τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση
AGRI

Επί της ουσίας, ενισχυμένη συνεργασία

Θέσπιση κανόνων για τη στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ) και να χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)

2018/0216(COD) ***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία  πρώτη ανάγνωση
AGRI

Peter JAHR [PPE]

Επί της ουσίας, ενισχυμένη συνεργασία

Χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής

2018/0217(COD) ***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία  πρώτη ανάγνωση
AGRI

Ulrike MÜLLER [Renew]

Επί της ουσίας

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων, (ΕΕ) αριθ. 251/2014 για τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αρωματισμένων αμπελοοινικών προϊόντων, (ΕΕ) αριθ. 228/2013 για τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης και (ΕΕ) αριθ. 229/2013 για τη θέσπιση ειδικών μέτρων για τη γεωργία υπέρ των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων στα μικρά νησιά του Αιγαίου

2018/0218(COD) ***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία  πρώτη ανάγνωση
AGRI

Eric ANDRIEU [S&D]

Επί της ουσίας

Καθορισμός του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων ενισχύσεων που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 όσον αφορά το ημερολογιακό έτος 2016

2016/0086(COD) ***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία  πρώτη ανάγνωση
AGRI

Επί της ουσίας

Διάθεση τροφίμων από κλωνοποιημένα ζώα στην αγορά

2013/0434(APP) Διαδικασία έγκρισης
AGRI

Επί της ουσίας

Σύναψη της συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας

2018/0427(NLE) Μη νομοθετικές διαδικασίες
AGRI

Γνωμοδότηση

Συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ σχετικά με την κατανομή μεριδίου της δασμολογικής ποσόστωσης για τις εισαγωγές βοείου κρέατος υψηλής ποιότητας - Πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης

2019/0142M(NLE) Μη νομοθετικές διαδικασίες
AGRI

Γνωμοδότηση - η επιτροπή αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει