Τροπολογίες


Όταν υποβληθεί στην επιτροπή ένα σχέδιο έκθεσης, γνωμοδότησης ή πρότασης, τα μέλη της έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τροπολογίες, περιλαμβανομένων των τροπολογιών στον προϋπολογισμό. Η επιτροπή ορίζει μια προθεσμία, μέσα στην οποία πρέπει να κατατεθούν όλες οι τροπολογίες. Στη συνέχεια, οι προτεινόμενες τροπολογίες συζητούνται και ψηφίζονται στη συνεδρίαση της επιτροπής. Οι τροπολογίες που εγκρίνονται, ενσωματώνονται στο κείμενο το οποίο, έτσι, οριστικοποιείται. Στη σελίδα αυτή εμφανίζονται όλες οι τροπολογίες που προτείνονται από τα μέλη των επιτροπών, πριν τεθούν σε ψηφοφορία.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναζήτησης για όλες τις διαθέσιμες τροπολογίες.

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  AMENDMENTS 1 - 416 - Draft report European Semester for economic policy coordination: Annual Growth Survey 2020

27-01-2020 ECON_AM(2020)646869 PE646.869v01-00
ECON

Aurore LALUCQ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - Σχέδιο έκθεσης σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας περί καθεστώτος μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μαυροβουνίου με αντικείμενο δράσεις που εκτελούνται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στο Μαυροβούνιο

22-01-2020 LIBE_AM(2020)646874 PE646.874v01-00
LIBE

Bettina VOLLATH

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - Σχέδιο έκθεσης Απόφαση του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνία περί καθεστώτος μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σερβίας με αντικείμενο δράσεις που εκτελούνται από τον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στη Δημοκρατία της Σερβίας

22-01-2020 LIBE_AM(2020)646877 PE646.877v01-00
LIBE

Bettina VOLLATH

  AMENDMENTS 1 - 33 - Draft opinion European Semester for economic policy coordination: Annual Growth Survey 2020

20-01-2020 ENVI_AM(2020)646849 PE646.849v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ - Competition policy - annual report 2019

10-01-2020 ECON_AM(2020)645100 PE645.100v01-00
ECON

Stéphanie YON-COURTIN

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 204 - 468 - Σχέδιο έκθεσης Διαχειριστές πιστώσεων και αγοραστές πιστώσεων

20-12-2019 ECON_AM(2019)645006 PE645.006v01-00
ECON

Esther de LANGE, Irene TINAGLI

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 282 - Σχέδιο έκθεσης Τραπεζική Ένωση - ετήσια έκθεση 2019

18-12-2019 ECON_AM(2019)644981 PE644.981v01-00
ECON

Pedro MARQUES

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 9 - 19 - Σχέδιο γνωμοδότησης Έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων

17-12-2019 IMCO_AM(2019)644807 PE644.807v01-00
IMCO

Anna CAVAZZINI

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 17 - Σχέδιο γνωμοδότησης Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA)

16-12-2019 TRAN_AM(2019)644995 PE644.995v01-00
TRAN

Maria GRAPINI

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 19 - Σχέδιο γνωμοδότησης Απαλλαγή για το 2018 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή

13-12-2019 AFET_AM(2019)644929 PE644.929v01-00
AFET

Βαγγέλης ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ