Ρομποτική

Ευρήματα και αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με το μέλλον της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης

Λάβαμε 298 απαντήσεις και ευχαριστούμε όσους συνέβαλαν στη διαβούλευση αυτή. Οι μεμονωμένες απαντήσεις δημοσιεύονται παρακάτω, μαζί με τη συνοπτική έκθεση και την παρουσίαση PowerPoint που συνοψίζει τα ευρήματα. Να ληφθεί υπόψη ότι 66 ερωτηθέντες δήλωσαν ότι επιθυμούν να μη δημοσιοποιηθούν οι απαντήσεις τους, με αποτέλεσμα αυτές να μη δημοσιευτούν στον παρόντα ιστότοπο. Ωστόσο, οι εν λόγω απαντήσεις έχουν συλλεχθεί και συνεκτιμηθεί για στατιστικούς σκοπούς.

Το σύνολο των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης θα τροφοδοτήσει την επικείμενη έκθεση της Υπηρεσίας Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τίτλο «Το κόστος της μη Ευρώπης στον τομέα της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης», και θα βοηθήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αντιμετωπίσει τα ηθικά, οικονομικά, νομικά και κοινωνικά ζητήματα που προκύπτουν στον τομέα της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης για μη στρατιωτική χρήση.