Τρέχουσες εργασίες


Οι Τρέχουσες εργασίες μας επιτρέπουν να δούμε τις νομοθετικές διαδικασίες που βρίσκονται επί του παρόντος στο στάδιο της επεξεργασίας σε κάθε επιτροπή. Κάθε καταχώριση διευκρινίζει το είδος της διαδικασίας, το όνομα του εισηγητή, καθώς και το αν η επιτροπή έχει κληθεί να εκπονήσει έκθεση (ως αρμόδια επί της ουσίας) ή γνωμοδότηση. Κάθε καταχώριση περιλαμβάνει επίσης έναν σύνδεσμο προς το Νομοθετικό Παρατηρητήριο, όπου καταγράφονται λεπτομερώς η διαδικασία και όλα τα σχετικά έγγραφα. Μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία της διαδικασίας σε επίπεδο επιτροπής, διεξάγεται η ψηφοφορία στην ολομέλεια και τότε η διαδικασία θεωρείται περατωθείσα.

Αναζήτηση

Η τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τον οπτικοακουστικό τομέα

2020/2017(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
CULT

Sabine VERHEYEN [PPE]

Επί της ουσίας, ενισχυμένη συνεργασία

Αποτελεσματικά μέτρα για να αποκτήσουν οικολογικό προσανατολισμό το Erasmus+, η Δημιουργική Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

2019/2195(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
CULT

Laurence FARRENG [Renew]

Επί της ουσίας

Επίτευξη αποτελεσματικής πολιτικής παρακαταθήκης για το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

2019/2194(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
CULT

Dace MELBĀRDE [ECR]

Επί της ουσίας

Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων όσον αφορά θέματα που δεν άπτονται του ουσιαστικού ποινικού δικαίου και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις

2017/0166(NLE) Μη νομοθετικές διαδικασίες
CULT

Επί της ουσίας

Νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες και θέματα που τίθενται σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα

2020/2022(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
CULT

Γνωμοδότηση

Νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες: προσαρμογή των κανόνων εμπορικού και αστικού δικαίου σε εμπορικές οντότητες που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο

2020/2019(INL) Διαδικασία νομοθετικής πρωτοβουλίας
CULT

Γνωμοδότηση

Έκθεση σχετικά με την προτεινόμενη εντολή για διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο

2020/2023(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
CULT

Γνωμοδότηση

Νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες: βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς

2020/2018(INL) Διαδικασία νομοθετικής πρωτοβουλίας
CULT

Petra KAMMEREVERT [S&D]

Γνωμοδότηση, ενισχυμένη συνεργασία

Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας για την ανάπτυξη τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης

2020/2015(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
CULT

Sabine VERHEYEN [PPE]

Γνωμοδότηση

Πλαίσιο δεοντολογικών πτυχών της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής και συναφών τεχνολογιών

2020/2012(INL) Διαδικασία νομοθετικής πρωτοβουλίας
CULT

Łukasz KOHUT [S&D]

Γνωμοδότηση