Πρόσφατα έγγραφα

Ορισμένα από τα έγγραφα αυτά ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας, συνεπώς θα προταθεί αυτόματα μια άλλη γλώσσα. Εμφανίζονται με ένα εικονίδιο που δείχνει την προτεινόμενη γλώσσα. (e.g.: FR ).

DRAFT RECOMMENDATION FOR SECOND READING on the Council position at first reading with a view to the adoption of a regulation of the European Parliament and of the Council on European crowdfunding service providers for business and amending Regulation (EU) No 2017/1129 and amending Directive 2019/1937 EN

23-09-2020 ECON_PR(2020)655757 PE655.757v01-00 ECON
Eugen JURZYCA

DRAFT RECOMMENDATION FOR SECOND READING on the Council position at first reading with a view to the adoption of a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2014/65/EU on markets in financial instruments EN

23-09-2020 ECON_PR(2020)655764 PE655.764v01-00 ECON
Caroline NAGTEGAAL

AMENDMENTS 118 - 569 - Draft report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a Recovery and Resilience Facility EN

22-09-2020 CJ16_AM(2020)655953 PE655.953v01-00 BUDG ECON
Siegfried MUREŞAN Dragoș PÎSLARU Eider GARDIAZABAL RUBIAL

AMENDMENTS 570 - 1066 - Draft report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a Recovery and Resilience Facility EN

22-09-2020 CJ16_AM(2020)657420 PE657.420v01-00 BUDG ECON
Siegfried MUREŞAN Dragoș PÎSLARU Eider GARDIAZABAL RUBIAL

DRAFT REPORT on the European Central Bank Annual Report 2020 EN

22-09-2020 ECON_PR(2020)653782 PE653.782v01-00 ECON
Sven SIMON

MINUTES - Monday, 22 June 2020 - Thursday, 25 June 2020 EN

22-09-2020 ECON_PV(2020)06-22-1 PE654.022v01-00 ECON

MINUTES - Monday, 29 June 2020 - Thursday, 2 July 2020 EN

22-09-2020 ECON_PV(2020)06-29-1 PE655.864v01-00 ECON

DRAFT REPORT on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2014/65/EU as regards information requirements, product governance and position limits to help the recovery from the COVID-19 pandemic EN

18-09-2020 ECON_PR(2020)657375 PE657.375v01-00 ECON
Markus FERBER

OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2021 EN

16-09-2020 ECON_AD(2020)653964 PE653.964v02-00 ECON
Margarida MARQUES

AMENDMENTS 33 - 588 - Draft report Establishing the InvestEU Programme EN

15-09-2020 CJ16_AM(2020)657232 PE657.232v01-00 BUDG ECON
José Manuel FERNANDES Irene TINAGLI

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την ενίσχυση της διαφάνειας και της ακεραιότητας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ με τη σύσταση ανεξάρτητου ενωσιακού φορέα δεοντολογίας

11-09-2020 ECON_PA(2020)657256 PE657.256v01-00 ECON
Derk Jan EPPINK

MINUTES - Thursday, 28 May 2020 EN

10-09-2020 CJ36_PV(2020)05-28-1 PE652.580v01-00 ECON ENVI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020

08-09-2020 ECON_PV(2020)09-02-1 PE657.175v01-00 ECON

TLTRO III - Housing Finance EN

07-09-2020 ECON_QZ(2020)657139 PE657.139v01-00 ECON
Markus FERBER

Appointment of the governor of the Bank of Portugal EN

07-09-2020 ECON_QZ(2020)657160 PE657.160v01-00 ECON
Nuno MELO

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος InvestEU

04-09-2020 CJ16_PR(2020)655923 PE655.923v01-00 BUDG ECON
José Manuel FERNANDES Irene TINAGLI

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 73 - 402 - Σχέδιο έκθεσης Θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης

03-09-2020 CJ16_AM(2020)657172 PE657.172v01-00 BUDG ECON
Othmar KARAS Dragoș PÎSLARU Alexandra GEESE

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 30 - 296 - Σχέδιο έκθεσης Η δανειακή διευκόλυνση του δημόσιου τομέα στο πλαίσιο του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβαση

02-09-2020 CJ16_AM(2020)657150 PE657.150v01-00 BUDG ECON
Henrike HAHN Johan VAN OVERTVELDT

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

01-09-2020 CJ16_PR(2020)655950 PE655.950v02-00 BUDG ECON
Siegfried MUREŞAN Dragoș PÎSLARU Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Wirecard AG ownership control procedure EN

01-09-2020 ECON_QZ(2020)655958 PE655.958v01-00 ECON
Martin SCHIRDEWAN

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση για τον διορισμό του προέδρου της εποπτικής επιτροπής για κεντρικούς αντισυμβαλλομένους της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών

28-08-2020 ECON_PR(2020)655965 PE655.965v01-00 ECON
Irene TINAGLI

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση για τον διορισμό ανεξάρτητου μέλους της εποπτικής επιτροπής για κεντρικούς αντισυμβαλλομένους της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών

28-08-2020 ECON_PR(2020)655966 PE655.966v01-00 ECON
Irene TINAGLI

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση για τον διορισμό ανεξάρτητου μέλους της εποπτικής επιτροπής για κεντρικούς αντισυμβαλλομένους της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών

28-08-2020 ECON_PR(2020)655967 PE655.967v01-00 ECON
Irene TINAGLI

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 57 - 255 - Σχέδιο έκθεσης Τροποποίηση του κανονισμού (EE) 2015/1017 όσον αφορά τη δημιουργία Μέσου Στήριξης της Φερεγγυότητας

27-08-2020 CJ16_AM(2020)655933 PE655.933v01-00 BUDG ECON
Irene TINAGLI José Manuel FERNANDES Nils TORVALDS

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 60 - Σχέδιο γνωμοδότησης Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 - όλα τα τμήματα

26-08-2020 ECON_AM(2020)655919 PE655.919v01-00 ECON
Margarida MARQUES

The ECB's asset purchases and climate action EN

05-08-2020 ECON_QZ(2020)655858 PE655.858v01-00 ECON
Margrete AUKEN Anna CAVAZZINI Bas EICKHOUT Yannick JADOT Michèle RIVASI François ALFONSI Karima DELLI Marie TOUSSAINT Monika VANA Ernest URTASUN Bronis ROPĖ Jakop G. DALUNDE Tilly METZ Alice KUHNKE Pär HOLMGREN Henrike HAHN Jutta PAULUS Saskia BRICMONT Mounir SATOURI David CORMAND Caroline ROOSE Salima YENBOU Benoît BITEAU Gwendoline DELBOS-CORFIELD Kira Marie PETER-HANSEN Damien CARÊME Ciarán CUFFE Ville NIINISTÖ Grace O'SULLIVAN Claude GRUFFAT

The ECB's late action EN

05-08-2020 ECON_QZ(2020)655859 PE655.859v01-00 ECON
Margrete AUKEN Anna CAVAZZINI Bas EICKHOUT Yannick JADOT Michèle RIVASI François ALFONSI Karima DELLI Marie TOUSSAINT Monika VANA Ernest URTASUN Bronis ROPĖ Jakop G. DALUNDE Tilly METZ Alice KUHNKE Pär HOLMGREN Henrike HAHN Jutta PAULUS Saskia BRICMONT Mounir SATOURI David CORMAND Caroline ROOSE Salima YENBOU Benoît BITEAU Gwendoline DELBOS-CORFIELD Kira Marie PETER-HANSEN Damien CARÊME Ciarán CUFFE Ville NIINISTÖ Grace O'SULLIVAN Claude GRUFFAT

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EE) 2015/1017 όσον αφορά τη δημιουργία Μέσου Στήριξης της Φερεγγυότητας

29-07-2020 CJ16_PR(2020)655850 PE655.850v01-00 BUDG ECON
José Manuel FERNANDES Nils TORVALDS Irene TINAGLI

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης

29-07-2020 CJ16_PR(2020)655852 PE655.852v01-00 BUDG ECON
Othmar KARAS Dragoș PÎSLARU Alexandra GEESE

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη δανειακή διευκόλυνση του δημόσιου τομέα στο πλαίσιο του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης

24-07-2020 CJ16_PR(2020)655767 PE655.767v01-00 BUDG ECON
Henrike HAHN Johan VAN OVERTVELDT

Deflationary Preassures and The ECB’s Strategic Review EN

23-07-2020 ECON_QZ(2020)655687 PE655.687v01-00 ECON
Domènec RUIZ DEVESA

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 336 - Σχέδιο έκθεσης Περαιτέρω προώθηση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών (CMU): βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση μέσω κεφαλαιαγορών, ιδίως για τις ΜΜΕ, και περαιτέρω διευκόλυνση της συμμετοχής ιδιωτών επενδυτών

16-07-2020 ECON_AM(2020)654028 PE654.028v01-00 ECON
Isabel BENJUMEA BENJUMEA

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020

15-07-2020 ECON_PV(2020)07-13-1 PE655.674v01-00 ECON

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 285 - Σχέδιο έκθεσης Οι οικονομικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ για το 2020

13-07-2020 ECON_AM(2020)655649 PE655.649v01-00 ECON
Joachim SCHUSTER

Interrogazioni scritte alla Banca centrale europea e al Comitato di risoluzione unico nel 2020 EN

08-07-2020 ECON_QZ(2020)654053 PE654.053v01-00 ECON
Brando BENIFEI

ECB supervision of Wirecard EN

08-07-2020 ECON_QZ(2020)654054 PE654.054v01-00 ECON
Martin SCHIRDEWAN

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 365 - Σχέδιο έκθεσης Ψηφιακή χρηματοδότηση: αναδυόμενοι κίνδυνοι σε κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού - ρυθμιστικές και εποπτικές προκλήσεις στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ιδρυμάτων και αγορών

08-07-2020 ECON_AM(2020)654084 PE654.084v01-00 ECON
Ondřej KOVAŘÍK

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 572 - Σχέδιο έκθεσης σχετικά με το Επενδυτικό Σχέδιο για μια Βιώσιμη Ευρώπη – Τρόποι χρηματοδότησης της Πράσινης Συμφωνίας

03-07-2020 CJ16_AM(2020)652496 PE652.496v02-00 BUDG ECON
Siegfried MUREŞAN Paul TANG

Excluding highly pollutive assets from the ECB’s Corporate Sector Purchase Programme EN

30-06-2020 ECON_QZ(2020)654010 PE654.010v01-00 ECON
Eleonora EVI Rosa D'AMATO Piernicola PEDICINI Ignazio CORRAO

Interrogazioni scritte alla Banca centrale europea e al Comitato di risoluzione unico nel 2020 EN

30-06-2020 ECON_QZ(2020)654011 PE654.011v01-00 ECON
Marco ZANNI Antonio Maria RINALDI Valentino GRANT Francesca DONATO

The ECB’s asset purchases of corporate bonds EN

29-06-2020 ECON_QZ(2020)653829 PE653.829v01-00 ECON
Paul TANG

The ECB Contingency plans to carry out the PSPP without the Bundesbank EN

29-06-2020 ECON_QZ(2020)653950 PE653.950v01-00 ECON
Fabio Massimo CASTALDO Dino GIARRUSSO

Questions écrites adressées à la BCE et au CRU en 2020 EN

29-06-2020 ECON_QZ(2020)653971 PE653.971v01-00 ECON
Manon AUBRY

Questions écrites adressées à la BCE et au CRU en 2020 EN

29-06-2020 ECON_QZ(2020)653972 PE653.972v01-00 ECON
Manon AUBRY

Questions écrites adressées à la BCE et au CRU en 2020 EN

29-06-2020 ECON_QZ(2020)653973 PE653.973v01-00 ECON
Manon AUBRY

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης

26-06-2020 ECON_AD(2020)650729 PE650.729v03-00 ECON
Henrike HAHN

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση για τον διορισμό του εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών

25-06-2020 ECON_PR(2020)648505 PE648.505v01-00 ECON
Irene TINAGLI

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021

25-06-2020 ECON_PA(2020)653964 PE653.964v01-00 ECON
Margarida MARQUES

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020

19-06-2020 ECON_PV(2020)06-15-1 PE653.838v02-00 ECON

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την περαιτέρω προώθηση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών (CMU): βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση μέσω κεφαλαιαγορών, ιδίως για τις ΜΜΕ, και περαιτέρω διευκόλυνση της συμμετοχής ιδιωτών επενδυτών

17-06-2020 ECON_PR(2020)648524 PE648.524v01-00 ECON
Isabel BENJUMEA BENJUMEA

Supplementary question about the distribution of dividends by Bankia on March 27, 2020 EN

16-06-2020 ECON_QZ(2020)653784 PE653.784v01-00 ECON
Clara PONSATÍ OBIOLS

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις οικονομικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ για το 2020

15-06-2020 ECON_PR(2020)652447 PE652.447v01-00 ECON
Joachim SCHUSTER

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών (ΕΕ) 2017/2455 και (ΕΕ) 2019/1995 όσον αφορά τις ημερομηνίες μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογής εξαιτίας της έξαρσης της κρίσης λόγω της νόσου COVID-19

09-06-2020 ECON_PR(2020)652577 PE652.577v01-00 ECON
Ondřej KOVAŘÍK

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2454 όσον αφορά τις ημερομηνίες εφαρμογής εξαιτίας της έξαρσης της κρίσης λόγω της νόσου COVID-19

09-06-2020 ECON_PR(2020)652578 PE652.578v01-00 ECON
Luděk NIEDERMAYER

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 8 Ιουνίου 2020 - Τρίτη 9 Ιουνίου 2020

08-06-2020 ECON_PV(2020)06-08-1 PE653.893v01-00 ECON

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την ψηφιακή χρηματοδότηση: αναδυόμενοι κίνδυνοι σε κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού - ρυθμιστικές και εποπτικές προκλήσεις στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ιδρυμάτων και αγορών

04-06-2020 ECON_PR(2020)650539 PE650.539v01-00 ECON
Ondřej KOVAŘÍK

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το Επενδυτικό Σχέδιο για μια Βιώσιμη Ευρώπη – Τρόποι χρηματοδότησης της Πράσινης Συμφωνίας

03-06-2020 CJ16_PR(2020)650587 PE650.587v01-00 BUDG ECON
Siegfried MUREŞAN Paul TANG

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 27 Απριλίου 2020

02-06-2020 ECON_PV(2020)04-27-1 PE650.584v01-00 ECON

Interrogazioni scritte alla Banca centrale europea e al Comitato di risoluzione unico nel 2020 EN

02-06-2020 ECON_QZ(2020)652427 PE652.427v01-00 ECON
Marco ZANNI

Perguntas escritas ao BCE e ao CUR em 2020 EN

02-06-2020 ECON_QZ(2020)652431 PE652.431v01-00 ECON
Nuno MELO

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 25 Μαΐου 2020

02-06-2020 ECON_PV(2020)05-25-1 PE652.461v01-00 ECON

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 7 Μαΐου 2020

02-06-2020 ECON_PV(2020)05-07-1 PE652.498v01-00 ECON

ECB’s deliberations and assessments on the macroeconomic impact of the Public Sector Purchasing Programme (PSPP) EN

02-06-2020 ECON_QZ(2020)652505 PE652.505v01-00 ECON
Sven SIMON