Αναζήτηση

Αναζήτηση

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  Working Group on Access to Cash

05-12-2019 ECON_QZ(2019)644759 PE644.759v01-00
ECON

Γιώργος ΓΕΩΡΓΙΟΥ

  Interrogazioni scritte alla BCE e al CRU (Comitato di risoluzione unico) nel 2019

05-12-2019 ECON_QZ(2019)644840 PE644.840v01-00
ECON

Marco ZANNI

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη σύσταση του Συμβουλίου όσον αφορά τον διορισμό ενός μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

02-12-2019 ECON_PR(2019)644750 PE644.750v02-00
ECON

Irene TINAGLI

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη σύσταση του Συμβουλίου όσον αφορά τον διορισμό ενός μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

02-12-2019 ECON_PR(2019)644764 PE644.764v02-00
ECON

Irene TINAGLI

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους διαχειριστές πιστώσεων, τους αγοραστές πιστώσεων και την ανάκτηση εξασφαλίσεων

29-11-2019 ECON_PR(2019)644827 PE644.827v01-00
ECON

Esther de LANGE, Irene TINAGLI

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 19-12-2019

Τέλη τραπεζικής διαμεσολάβησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση

22-11-2019 ECON_QZ(2019)643197 PE643.197v01-00
ECON

Εύα ΚΑΪΛΗ

  Impact analysis climate impact CSPP

22-11-2019 ECON_QZ(2019)643230 PE643.230v01-00
ECON

Neena GILL, Paul TANG

  Libra currency

22-11-2019 ECON_QZ(2019)643231 PE643.231v01-00
ECON

Neena GILL, Joachim SCHUSTER, Paul TANG, Jonás FERNÁNDEZ, Aurore LALUCQ, Eero HEINÄLUOMA

  AMENDMENTS 1 - 179 - Draft motion for a resolution Fair Taxation in a digitalised and globalised economy: BEPS 2.0

22-11-2019 ECON_AM(2019)643244 PE643.244v02-00
ECON