Τροπολογίες


Όταν υποβληθεί στην επιτροπή ένα σχέδιο έκθεσης, γνωμοδότησης ή πρότασης, τα μέλη της έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τροπολογίες, περιλαμβανομένων των τροπολογιών στον προϋπολογισμό. Η επιτροπή ορίζει μια προθεσμία, μέσα στην οποία πρέπει να κατατεθούν όλες οι τροπολογίες. Στη συνέχεια, οι προτεινόμενες τροπολογίες συζητούνται και ψηφίζονται στη συνεδρίαση της επιτροπής. Οι τροπολογίες που εγκρίνονται, ενσωματώνονται στο κείμενο το οποίο, έτσι, οριστικοποιείται. Στη σελίδα αυτή εμφανίζονται όλες οι τροπολογίες που προτείνονται από τα μέλη των επιτροπών, πριν τεθούν σε ψηφοφορία.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναζήτησης για όλες τις διαθέσιμες τροπολογίες.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 448 - Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία μετά το 2020

04-02-2020 EMPL_AM(2020)646888 PE646.888v02-00
EMPL

José GUSMÃO, Katrin LANGENSIEPEN, Radka MAXOVÁ, Elżbieta RAFALSKA, Elena LIZZI, Στέλιος ΚΥΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ, Marc ANGEL

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 17 - 75 - Σχέδιο έκθεσης σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2014/ΕΕ σχετικά με την ενισχυμένη συνεργασία των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ)

04-02-2020 EMPL_AM(2020)646959 PE646.959v02-00
EMPL

Manuel PIZARRO

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 449 - 465 - Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία μετά το 2020

03-02-2020 EMPL_AM(2020)646989 PE646.989v01-00
EMPL

José GUSMÃO, Katrin LANGENSIEPEN, Radka MAXOVÁ, Elżbieta RAFALSKA, Elena LIZZI, Στέλιος ΚΥΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ, Marc ANGEL

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 199 - Σχέδιο έκθεσης Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2020

29-01-2020 EMPL_AM(2020)646889 PE646.889v01-00
EMPL

Klára DOBREV

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 200 - 360 - Σχέδιο έκθεσης Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2020

29-01-2020 EMPL_AM(2020)646977 PE646.977v01-00
EMPL

Klára DOBREV

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 17 - Σχέδιο γνωμοδότησης Απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) για το οικονομικό έτος 2018

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644904 PE644.904v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 15 - Σχέδιο γνωμοδότησης Απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018: επιδόσεις, χρηματοοικονομική διαχείριση και έλεγχος

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644905 PE644.905v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 41 - Σχέδιο γνωμοδότησης Απαλλαγή για το 2018 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644907 PE644.907v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 22 - Σχέδιο γνωμοδότησης Απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) για το οικονομικό έτος 2018

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644919 PE644.919v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 22 - Σχέδιο γνωμοδότησης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2018

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644922 PE644.922v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ