Πρόσφατα έγγραφα

Ορισμένα από τα έγγραφα αυτά ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας, συνεπώς θα προταθεί αυτόματα μια άλλη γλώσσα. Εμφανίζονται με ένα εικονίδιο που δείχνει την προτεινόμενη γλώσσα. (e.g.: FR ).

ENTWURF EINES BERICHTS über Verringerung der Ungleichheiten mit besonderem Augenmerk auf der Erwerbstätigenarmut DE

30-06-2020 EMPL_PR(2020)647047 PE647.047v01-00 EMPL
Özlem DEMIREL

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Just Transition Fund EN

29-06-2020 EMPL_AD(2020)650398 PE650.398v02-00 EMPL
Mounir SATOURI

OPINION on the implementation of National Roma Integration Strategies: Combating negative attitudes towards people with Romani background in Europe EN

29-06-2020 EMPL_AD(2020)650564 PE650.564v02-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

AMENDMENTS 1 - 162 - Draft opinion Strengthening the Single Market: the future of free movement of services EN

25-06-2020 EMPL_AM(2020)653868 PE653.868v01-00 EMPL
Marc BOTENGA

DRAFT OPINION on A new strategy for European SMEs EN

24-06-2020 EMPL_PA(2020)653907 PE653.907v01-00 EMPL
Atidzhe ALIEVA-VELI

DRAFT REPORT on the Employment and social policies of the euro area 2020 EN

22-06-2020 EMPL_PR(2020)653836 PE653.836v01-00 EMPL
Klára DOBREV

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 174 - Σχέδιο γνωμοδότησης Μια νέα βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη

18-06-2020 EMPL_AM(2020)653758 PE653.758v01-00 EMPL
Jordi CAÑAS

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020

17-06-2020 EMPL_PV(2020)06-11-1 PE653.815v01-00 EMPL

MINUTES - Monday, 15 June 2020 EN

15-06-2020 EMPL_PV(2020)06-15-1 PE653.819v01-00 EMPL

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με μια νέα βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη

09-06-2020 EMPL_PA(2020)652607 PE652.607v01-00 EMPL
Jordi CAÑAS

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 164 - Σχέδιο γνωμοδότησης Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών για την ένταξη των Ρομά: καταπολέμηση των αρνητικών συμπεριφορών απέναντι σε άτομα καταγωγής Ρομά στην Ευρώπη

04-06-2020 EMPL_AM(2020)652565 PE652.565v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

Γνωμοδότηση υπό μορφή επιστολής σχετικά με την πρόταση κανονισμού για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά τους πόρους του ειδικού κονδυλίου για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων

03-06-2020 EMPL_AL(2020)652563 PE652.563v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη θέσπιση του Προγράμματος Στήριξης Μεταρρυθμίσεων

27-05-2020 EMPL_AD(2020)645062 PE645.062v02-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με ένα πλαίσιο για τις δεοντολογικές πτυχές της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής και των συναφών τεχνολογιών

27-05-2020 EMPL_PA(2020)648298 PE648.298v01-00 EMPL
Lina GÁLVEZ MUÑOZ

Συστάσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας

26-05-2020 EMPL_AL(2020)650569 PE650.569v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 221 - Σχέδιο γνωμοδότησης H στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων

26-05-2020 EMPL_AM(2020)650655 PE650.655v02-00 EMPL
Eugenia RODRÍGUEZ PALOP

MINUTES - Tuesday, 26 May 2020 EN

26-05-2020 EMPL_PV(2020)05-26-1 PE652.502v01-00 EMPL

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς: το μέλλον της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών

19-05-2020 EMPL_PA(2020)647038 PE647.038v01-00 EMPL
Marc BOTENGA

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 71 - 230 - Σχέδιο γνωμοδότησης Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης

18-05-2020 EMPL_AM(2020)652272 PE652.272v01-00 EMPL
Mounir SATOURI

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 231 - 488 - Σχέδιο γνωμοδότησης Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης

18-05-2020 EMPL_AM(2020)652310 PE652.310v01-00 EMPL
Mounir SATOURI

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών για την ένταξη των Ρομά: καταπολέμηση των αρνητικών συμπεριφορών απέναντι σε άτομα καταγωγής Ρομά στην Ευρώπη

11-05-2020 EMPL_PA(2020)650564 PE650.564v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 34 - 141 - Σχέδιο έκθεσης Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών

07-05-2020 EMPL_AM(2020)650650 PE650.650v01-00 EMPL
José GUSMÃO

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 142 - 242 - Σχέδιο έκθεσης Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών

07-05-2020 EMPL_AM(2020)650691 PE650.691v01-00 EMPL
José GUSMÃO

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 7 Μαΐου 2020

07-05-2020 EMPL_PV(2020)05-07-1 PE650.706v01-00 EMPL

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης

21-04-2020 EMPL_PA(2020)650398 PE650.398v01-00 EMPL
Mounir SATOURI

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών

03-04-2020 EMPL_PR(2020)648625 PE648.625v01-00 EMPL
José GUSMÃO

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020

09-03-2020 EMPL_PV(2020)02-20-1 PE648.354v01-00 EMPL

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων

06-03-2020 EMPL_PA(2020)646871 PE646.871v01-00 EMPL
Eugenia RODRÍGUEZ PALOP

ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΗΣ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2021, τμήμα III – Επιτροπή

25-02-2020 EMPL_PA(2020)647119 PE647.119v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 25 - 148 - Σχέδιο γνωμοδότησης Θέσπιση του Προγράμματος Στήριξης Μεταρρυθμίσεων

20-02-2020 EMPL_AM(2020)647142 PE647.142v01-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020

17-02-2020 EMPL_PV(2020)02-17-1 PE648.296v02-00 EMPL

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 448 - Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία μετά το 2020

04-02-2020 EMPL_AM(2020)646888 PE646.888v02-00 EMPL
José GUSMÃO Katrin LANGENSIEPEN Radka MAXOVÁ Elżbieta RAFALSKA Elena LIZZI Στέλιος ΚΥΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ Marc ANGEL

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 17 - 75 - Σχέδιο έκθεσης σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2014/ΕΕ σχετικά με την ενισχυμένη συνεργασία των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ)

04-02-2020 EMPL_AM(2020)646959 PE646.959v02-00 EMPL
Manuel PIZARRO

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 449 - 465 - Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία μετά το 2020

03-02-2020 EMPL_AM(2020)646989 PE646.989v01-00 EMPL
José GUSMÃO Katrin LANGENSIEPEN Radka MAXOVÁ Elżbieta RAFALSKA Elena LIZZI Στέλιος ΚΥΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ Marc ANGEL

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 199 - Σχέδιο έκθεσης Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2020

29-01-2020 EMPL_AM(2020)646889 PE646.889v01-00 EMPL
Klára DOBREV

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 200 - 360 - Σχέδιο έκθεσης Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2020

29-01-2020 EMPL_AM(2020)646977 PE646.977v01-00 EMPL
Klára DOBREV

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020

28-01-2020 EMPL_PV(2020)01-28-1 PE646.973v01-00 EMPL

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) για το οικονομικό έτος 2018

23-01-2020 EMPL_AD(2020)642927 PE642.927v02-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) για το οικονομικό έτος 2018

23-01-2020 EMPL_AD(2020)642929 PE642.929v02-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) για το οικονομικό έτος 2018

23-01-2020 EMPL_AD(2020)642931 PE642.931v02-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018: επιδόσεις, χρηματοοικονομική διαχείριση και έλεγχος

23-01-2020 EMPL_AD(2020)642932 PE642.932v02-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα III - Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί

23-01-2020 EMPL_AD(2020)642933 PE642.933v02-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) για το οικονομικό έτος 2018

22-01-2020 EMPL_AD(2020)642930 PE642.930v02-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

Συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας

22-01-2020 EMPL_AL(2020)646841 PE646.841v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020 - Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020

22-01-2020 EMPL_PV(2020)01-22-1 PE646.894v01-00 EMPL

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2020

15-01-2020 EMPL_PR(2020)646831 PE646.831v01-00 EMPL
Klára DOBREV

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ όσον αφορά την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση του Προγράμματος Στήριξης Μεταρρυθμίσεων

09-01-2020 EMPL_PA(2020)645062 PE645.062v01-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2014/ΕΕ σχετικά με την ενισχυμένη συνεργασία των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ)

18-12-2019 EMPL_PR(2019)644984 PE644.984v01-00 EMPL
Manuel PIZARRO

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 17 - Σχέδιο γνωμοδότησης Απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) για το οικονομικό έτος 2018

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644904 PE644.904v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 15 - Σχέδιο γνωμοδότησης Απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018: επιδόσεις, χρηματοοικονομική διαχείριση και έλεγχος

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644905 PE644.905v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 41 - Σχέδιο γνωμοδότησης Απαλλαγή για το 2018 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644907 PE644.907v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 22 - Σχέδιο γνωμοδότησης Απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) για το οικονομικό έτος 2018

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644919 PE644.919v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 22 - Σχέδιο γνωμοδότησης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2018

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644922 PE644.922v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 21 - Σχέδιο γνωμοδότησης Απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) για το οικονομικό έτος 2018

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644923 PE644.923v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019

12-12-2019 EMPL_PV(2019)12-04-1 PE644.903v01-00 EMPL

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) για το οικονομικό έτος 2018

14-11-2019 EMPL_PA(2019)642927 PE642.927v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) για το οικονομικό έτος 2018

14-11-2019 EMPL_PA(2019)642929 PE642.929v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) για το οικονομικό έτος 2018

14-11-2019 EMPL_PA(2019)642930 PE642.930v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) για το οικονομικό έτος 2018

14-11-2019 EMPL_PA(2019)642931 PE642.931v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018: επιδόσεις, δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχος

14-11-2019 EMPL_PA(2019)642932 PE642.932v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα III - Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί

14-11-2019 EMPL_PA(2019)642933 PE642.933v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019

14-11-2019 EMPL_PV(2019)11-12-1 PE643.184v01-00 EMPL

Γνωμοδότηση σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για την υπόθεση EGF/2019/001 BE/Carrefour

05-11-2019 EMPL_AL(2019)641451 PE641.451v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ