Πρόσφατα έγγραφα

Ορισμένα από τα έγγραφα αυτά ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας, συνεπώς θα προταθεί αυτόματα μια άλλη γλώσσα. Εμφανίζονται με ένα εικονίδιο που δείχνει την προτεινόμενη γλώσσα. (e.g.: FR ).

OPINION on the general budget of the European Union for the financial year 2021 EN

09-10-2020 EMPL_AD(2020)654005 PE654.005v03-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

AMENDMENTS 1 - 300 - Draft report Old continent growing older - possibilities and challenges related to ageing policy post 2020 EN

09-10-2020 EMPL_AM(2020)658865 PE658.865v01-00 EMPL
Beata SZYDŁO

AMENDMENTS 301 - 579 - Draft report Old continent growing older - possibilities and challenges related to ageing policy post 2020 EN

09-10-2020 EMPL_AM(2020)658923 PE658.923v01-00 EMPL
Beata SZYDŁO

OPINION on a new strategy for European SMEs EN

06-10-2020 EMPL_AD(2020)653907 PE653.907v02-00 EMPL
Atidzhe ALIEVA-VELI

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς: το μέλλον της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών

02-10-2020 EMPL_AD(2020)647038 PE647.038v02-00 EMPL
Marc BOTENGA

Γνωμοδότηση σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - EGF/2020/001 ES/Γαλικία βοηθητικές βιομηχανίες του ναυπηγικού κλάδου - Ισπανία

01-10-2020 EMPL_AL(2020)658729 PE658.729v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης

30-09-2020 EMPL_AD(2020)655645 PE655.645v03-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με μία ισχυρή κοινωνική Ευρώπη για δίκαιες μεταβάσεις

28-09-2020 EMPL_PR(2020)657413 PE657.413v01-00 EMPL
Agnes JONGERIUS Dennis RADTKE

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία υπό το φως της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες

24-09-2020 EMPL_PR(2020)657235 PE657.235v01-00 EMPL
Katrin LANGENSIEPEN

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 145 - Σχέδιο γνωμοδότησης σχετικά με νέες οδούς στον τομέα της μετανάστευσης για λόγους εργασίας

23-09-2020 EMPL_AM(2020)657374 PE657.374v01-00 EMPL
Elżbieta RAFALSKA

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 140 - Σχέδιο γνωμοδότησης Η ανατροπή των δημογραφικών εξελίξεων στις περιφέρειες της ΕΕ με τη χρήση μέσων της πολιτικής για τη συνοχή

17-09-2020 EMPL_AM(2020)657233 PE657.233v01-00 EMPL
Elżbieta RAFALSKA

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 347 - Σχέδιο έκθεσης Το δικαίωμα στην αποσύνδεση

15-09-2020 EMPL_AM(2020)655974 PE655.974v01-00 EMPL
Alex AGIUS SALIBA

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 65 - 261 - Σχέδιο γνωμοδότησης Θέσπιση Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

11-09-2020 EMPL_AM(2020)655970 PE655.970v01-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη Γηραιά Ήπειρο που γηράσκει – δυνατότητες και προκλήσεις σε συνάρτηση με την πολιτική για το γήρας μετά το 2020

11-09-2020 EMPL_PR(2020)657302 PE657.302v01-00 EMPL
Beata SZYDŁO

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020

10-09-2020 EMPL_PV(2020)07-16-1 PE655.870v01-00 EMPL

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 360 - Σχέδιο έκθεσης Πρόσβαση όλων σε αξιοπρεπή και οικονομικά προσιτή στέγαση

09-09-2020 EMPL_AM(2020)655956 PE655.956v01-00 EMPL
Kim VAN SPARRENTAK

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την ανάπτυξη μιας πολιτικής για την ψηφιακή εκπαίδευση

08-09-2020 EMPL_PA(2020)657258 PE657.258v01-00 EMPL
Anna ZALEWSKA

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με ένα πλαίσιο για τις δεοντολογικές πτυχές της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής και των συναφών τεχνολογιών

07-09-2020 EMPL_AD(2020)648298 PE648.298v02-00 EMPL
Lina GÁLVEZ MUÑOZ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 82 - Σχέδιο γνωμοδότησης σχετικά με τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 - όλα τα τμήματα

07-09-2020 EMPL_AM(2020)657169 PE657.169v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020

07-09-2020 EMPL_PV(2020)09-07-1 PE657.281v01-00 EMPL

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 140 - Σχέδιο γνωμοδότησης Μια νέα στρατηγική για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ

04-09-2020 EMPL_AM(2020)655633 PE655.633v01-00 EMPL
Atidzhe ALIEVA-VELI

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 181 - 447 - Σχέδιο έκθεσης σχετικά με τη μείωση των ανισοτήτων με ιδιαίτερη έμφαση στη φτώχεια των εργαζομένων

04-09-2020 EMPL_AM(2020)655980 PE655.980v01-00 EMPL
Özlem DEMIREL

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 42 - 163 - Σχέδιο γνωμοδότησης Θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης

03-09-2020 EMPL_AM(2020)655972 PE655.972v01-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 8 - 30 - Σχέδιο έκθεσης σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 223/2014 όσον αφορά τη θέσπιση ειδικών μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης λόγω της COVID-19

03-09-2020 EMPL_AM(2020)657167 PE657.167v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 180 - Σχέδιο έκθεσης Σχετικά με τη μείωση των ανισοτήτων με ιδιαίτερη έμφαση στη φτώχεια των εργαζομένων

02-09-2020 EMPL_AM(2020)655978 PE655.978v01-00 EMPL
Özlem DEMIREL

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά τους έκτακτους πρόσθετους πόρους και τις ρυθμίσεις εφαρμογής στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» με σκοπό την παροχή βοήθειας για τη στήριξη της αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης λόγω της πανδημίας της COVID-19 και για την προετοιμασία μιας πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας (REACT-EU)

01-09-2020 EMPL_AD(2020)654046 PE654.046v02-00 EMPL
Agnes JONGERIUS

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με νέες οδούς στον τομέα της μετανάστευσης για λόγους εργασίας

18-08-2020 EMPL_PA(2020)655901 PE655.901v01-00 EMPL
Elżbieta RAFALSKA

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 - όλα τα τμήματα

30-07-2020 EMPL_PA(2020)654005 PE654.005v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 223/2014 όσον αφορά τη θέσπιση ειδικών μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης λόγω της COVID-19

30-07-2020 EMPL_PR(2020)655741 PE655.741v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

29-07-2020 EMPL_PA(2020)655646 PE655.646v01-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με το δικαίωμα στην αποσύνδεση

28-07-2020 EMPL_PR(2020)654061 PE654.061v01-00 EMPL
Alex AGIUS SALIBA

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόσβαση όλων σε αξιοπρεπή και οικονομικά προσιτή στέγαση

23-07-2020 EMPL_PR(2020)653984 PE653.984v02-00 EMPL
Kim VAN SPARRENTAK

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 406 - Σχέδιο έκθεσης Απασχόληση και κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ το 2020

23-07-2020 EMPL_AM(2020)654111 PE654.111v01-00 EMPL
Klára DOBREV

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων

22-07-2020 EMPL_AD(2020)646871 PE646.871v02-00 EMPL
Eugenia RODRÍGUEZ PALOP

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την ανατροπή των δημογραφικών εξελίξεων στις περιφέρειες της ΕΕ με τη χρήση μέσων της πολιτικής για τη συνοχή

20-07-2020 EMPL_PA(2020)655690 PE655.690v02-00 EMPL
Elżbieta RAFALSKA

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης

17-07-2020 EMPL_PA(2020)655645 PE655.645v01-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με μια νέα βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη

16-07-2020 EMPL_AD(2020)652607 PE652.607v02-00 EMPL
Jordi CAÑAS

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 11 - 96 - Σχέδιο γνωμοδότησης Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά τους έκτακτους πρόσθετους πόρους και τις ρυθμίσεις εφαρμογής στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» με σκοπό την παροχή βοήθειας για τη στήριξη της αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης λόγω της πανδημίας της COVID-19 και για την προετοιμασία μιας πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας (REACT-EU)

08-07-2020 EMPL_AM(2020)654059 PE654.059v01-00 EMPL
Agnes JONGERIUS

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά τους έκτακτους πρόσθετους πόρους και τις ρυθμίσεις εφαρμογής στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» με σκοπό την παροχή βοήθειας για τη στήριξη της αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης λόγω της πανδημίας της COVID-19 και για την προετοιμασία μιας πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας (REACT-EU)

02-07-2020 EMPL_PA(2020)654046 PE654.046v01-00 EMPL
Agnes JONGERIUS

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη μείωση των ανισοτήτων με ιδιαίτερη έμφαση στη φτώχεια των εργαζομένων

30-06-2020 EMPL_PR(2020)647047 PE647.047v01-00 EMPL
Özlem DEMIREL

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης

29-06-2020 EMPL_AD(2020)650398 PE650.398v02-00 EMPL
Mounir SATOURI

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών για την ένταξη των Ρομά: καταπολέμηση των αρνητικών συμπεριφορών απέναντι σε άτομα καταγωγής Ρομανί στην Ευρώπη

29-06-2020 EMPL_AD(2020)650564 PE650.564v02-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 162 - Σχέδιο γνωμοδότησης Ενίσχυση της ενιαίας αγοράς: το μέλλον της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών

25-06-2020 EMPL_AM(2020)653868 PE653.868v01-00 EMPL
Marc BOTENGA

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 127 - Σχέδιο γνωμοδότησης Πλαίσιο για τις δεοντολογικές πτυχές της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής και των συναφών τεχνολογιών

24-06-2020 EMPL_AM(2020)653864 PE653.864v01-00 EMPL
Lina GÁLVEZ MUÑOZ

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με μια νέα στρατηγική για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ

24-06-2020 EMPL_PA(2020)653907 PE653.907v01-00 EMPL
Atidzhe ALIEVA-VELI

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την απασχόληση και τις κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ το 2020

22-06-2020 EMPL_PR(2020)653836 PE653.836v01-00 EMPL
Klára DOBREV

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020 - Τρίτη 23 Ιουνίου 2020

22-06-2020 EMPL_PV(2020)06-22-1 PE653.965v01-00 EMPL

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 174 - Σχέδιο γνωμοδότησης Μια νέα βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη

18-06-2020 EMPL_AM(2020)653758 PE653.758v01-00 EMPL
Jordi CAÑAS

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020

17-06-2020 EMPL_PV(2020)06-11-1 PE653.815v01-00 EMPL

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020

15-06-2020 EMPL_PV(2020)06-15-1 PE653.819v01-00 EMPL

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με μια νέα βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη

09-06-2020 EMPL_PA(2020)652607 PE652.607v01-00 EMPL
Jordi CAÑAS

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 164 - Σχέδιο γνωμοδότησης Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών για την ένταξη των Ρομά: καταπολέμηση των αρνητικών συμπεριφορών απέναντι σε άτομα καταγωγής Ρομά στην Ευρώπη

04-06-2020 EMPL_AM(2020)652565 PE652.565v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

Γνωμοδότηση υπό μορφή επιστολής σχετικά με την πρόταση κανονισμού για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά τους πόρους του ειδικού κονδυλίου για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων

03-06-2020 EMPL_AL(2020)652563 PE652.563v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη θέσπιση του Προγράμματος Στήριξης Μεταρρυθμίσεων

27-05-2020 EMPL_AD(2020)645062 PE645.062v02-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με ένα πλαίσιο για τις δεοντολογικές πτυχές της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής και των συναφών τεχνολογιών

27-05-2020 EMPL_PA(2020)648298 PE648.298v01-00 EMPL
Lina GÁLVEZ MUÑOZ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 27 Μαΐου 2020

27-05-2020 EMPL_PV(2020)05-27-1 PE652.551v01-00 EMPL

Συστάσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας

26-05-2020 EMPL_AL(2020)650569 PE650.569v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 221 - Σχέδιο γνωμοδότησης H στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων

26-05-2020 EMPL_AM(2020)650655 PE650.655v02-00 EMPL
Eugenia RODRÍGUEZ PALOP

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 26 Μαΐου 2020

26-05-2020 EMPL_PV(2020)05-26-1 PE652.502v01-00 EMPL

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 20 Μαΐου 2020

20-05-2020 EMPL_PV(2020)05-20-1 PE654.030v01-00 EMPL

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς: το μέλλον της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών

19-05-2020 EMPL_PA(2020)647038 PE647.038v01-00 EMPL
Marc BOTENGA

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 71 - 230 - Σχέδιο γνωμοδότησης Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης

18-05-2020 EMPL_AM(2020)652272 PE652.272v01-00 EMPL
Mounir SATOURI

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 231 - 488 - Σχέδιο γνωμοδότησης Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης

18-05-2020 EMPL_AM(2020)652310 PE652.310v01-00 EMPL
Mounir SATOURI