Ακροάσεις

Oι επιτροπές μπορούν να διοργανώνουν ακροάσεις με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, όταν αυτό κρίνεται ουσιώδους σημασίας για το έργο τους επί ενός συγκεκριμένου θέματος. Οι ακροάσεις μπορούν να διοργανώνονται από κοινού, από δύο ή περισσότερες επιτροπές. Οι περισσότερες επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις τακτικά, εφόσον αυτό τους επιτρέπει να ενημερώνονται για τις απόψεις εμπειρογνωμόνων και να συζητούν μαζί τους για τα σημαντικότερα θέματα. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ακροάσεις επιτροπών, όπως τα προγράμματα και τους λόγους των ομιλητών.

ENVI

The ENVI Committee hold a public hearing on the topic of decarbonisation of the maritime transport in context of the ENVI Committee’s current work on the Commission proposal to amend Regulation (EU) 2015/757 on the monitoring, reporting and verification of carbon dioxide emissions from maritime transport (“MRV shipping”).

ENVI PETI

For decades, the wolf was regarded as strongly endangered in Europe. Its population is now recovering in many areas of the continent.The joint ENVI-PETI public hearing, with the association of AGRI, focus on the wolf population within the EU.

ENVI

AGRI in association with ENVI were organising on 4 December 2019 (15.30 to 18.30) a public hearing on the reform of the Common Agricultural Policy (CAP).

PETI ENVI

On 21 March 2019, the PETI and ENVI Committees will hold a joint Public Hearing on “Climate Change Denial.” The aim of the hearing is to explore the topic of climate change denial under different perspectives and to examine the communication techniques used in politics or by private companies and other actors in society to mislead the public on the negative impact of certain industrial activities or policies on the climate.

DEVE ENVI

On Thursday morning, 7 February, the Committees on Development and on Environment, Public Health and Food Safety held a joint hearing with high-level guests to discuss strategic action and better monitoring to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs).

ENVI

Parties to the Paris Agreement are invited to communicate, by 2020, their mid-century, long-term low GHG emission development strategies. The Energy Governance Union Regulation also provides that the Commission adopts a proposal for a Union long-term strategy for greenhouse gas emissions reduction in accordance with the Paris Agreement which includes a scenario on achieving net zero greenhouse gas emissions within the Union by 2050 and negative emissions thereafter.