Ανακοινωθέντα Τύπου

  Hearing of Commissioner-designate Helena Dalli

02-10-2019
FEMM EMPL

Women’s Rights and Employment committees quizzed Ms Dalli, Maltese candidate for the equality portfolio, on EU Gender Strategy and the fight against discrimination.

 

Εκλογές προέδρων και αντιπροέδρων για τις επιτροπές του ΕΚ

18-07-2019
SEDE DROI TRAN REGI PETI PECH LIBE JURI ITRE INTA IMCO FEMM ENVI EMPL ECON DEVE CULT CONT BUDG AGRI AFET AFCO