Τρέχουσες εργασίες


Οι Τρέχουσες εργασίες μας επιτρέπουν να δούμε τις νομοθετικές διαδικασίες που βρίσκονται επί του παρόντος στο στάδιο της επεξεργασίας σε κάθε επιτροπή. Κάθε καταχώριση διευκρινίζει το είδος της διαδικασίας, το όνομα του εισηγητή, καθώς και το αν η επιτροπή έχει κληθεί να εκπονήσει έκθεση (ως αρμόδια επί της ουσίας) ή γνωμοδότηση. Κάθε καταχώριση περιλαμβάνει επίσης έναν σύνδεσμο προς το Νομοθετικό Παρατηρητήριο, όπου καταγράφονται λεπτομερώς η διαδικασία και όλα τα σχετικά έγγραφα. Μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία της διαδικασίας σε επίπεδο επιτροπής, διεξάγεται η ψηφοφορία στην ολομέλεια και τότε η διαδικασία θεωρείται περατωθείσα.

Αναζήτηση

Προτεραιότητες της ΕΕ για την 64η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας

2019/2967(RSP) Ψήφισμα επί επικαίρων θεμάτων, άρθρα 78, 81, 103, 108, 115
FEMM

Evelyn REGNER [S&D]

Επί της ουσίας

Μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων

2019/2870(RSP) Ψήφισμα επί επικαίρων θεμάτων, άρθρα 78, 81, 103, 108, 115
FEMM

Evelyn REGNER [S&D]

Επί της ουσίας

Οι επιπτώσεις της ενδοοικογενειακής βίας και των δικαιωμάτων επιμέλειας στις γυναίκες και τα παιδιά

2019/2166(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
FEMM

Έλενα ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ [GUE/NGL]

Επί της ουσίας

Η ισότητα των φύλων στην εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας της ΕΕ

2019/2167(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
FEMM

Ernest URTASUN [Verts/ALE]

Επί της ουσίας

Προώθηση της ισότητας των φύλων όσον αφορά την εκπαίδευση και τη σταδιοδρομία στους τομείς των φυσικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM)

2019/2164(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
FEMM

Susana SOLÍS PÉREZ [Renew]

Επί της ουσίας, ενισχυμένη συνεργασία

Η κατάσταση της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων στην ΕΕ, στο πλαίσιο της υγείας των γυναικών

2019/2165(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
FEMM

Predrag Fred MATIĆ [S&D]

Επί της ουσίας

Γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των φύλων: συμμετοχή των γυναικών στην ψηφιακή οικονομία

2019/2168(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
FEMM

Maria da Graça CARVALHO [PPE]

Επί της ουσίας

25η επέτειος της Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη (ICPD25) (σύνοδος κορυφής του Ναϊρόμπι)

2019/2850(RSP) Ψήφισμα επί επικαίρων θεμάτων, άρθρα 78, 81, 103, 108, 115
FEMM

Evelyn REGNER [S&D]

Επί της ουσίας

Η στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων

2019/2169(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
FEMM

Maria NOICHL [S&D]

Επί της ουσίας, ενισχυμένη συνεργασία

Report on the proposed mandate for negotiations with the United Kingdom

2020/2023(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
FEMM

Γνωμοδότηση