Μη χάσετε:

EU2020DE logo
06-07-2020 - 17:43

Parliament's committees will meet representatives of the German Presidency of the Council of the European Union to discuss its priorities in relation to the committees' respective areas of responsibility. These meetings will start taking place as of 3 July 2020. The German Presidency started in the beginning of July and runs until the end of December 2020.

A patient lying in bed in hospital ©Halfpoint/Adobe Stock
06-07-2020 - 17:43 ENVI

The Committee on Environment, Public Health and Food Safety will vote on its report on protecting and restoring the world’s forests, in its meetings of 6 and 7 July. The report includes a call for a European legal framework based on due diligence in order to ensure sustainable and deforestation-free supply chains for products and commodities. The Committee will also discuss its report on the EU4Health Programme for 2021-2027, as part of the Recovery Plan to build resilient health systems.

3D rendering artificial intelligence AI research of robot and cyborg development for future of people living. Digital data mining and machine learning technology design for computer brain
06-07-2020 - 17:43 JURI

The Committee on Legal Affairs will vote on the provisional agreement resulting from interinstitutional negotiations on representative actions for the protection of the collective interests of consumers, on 7 July. It will discuss the amendments to the files on the Digital Services Act, on civil liability regime for artificial intelligence, on intellectual property rights for the development of artificial intelligence technologies.

Woman in mask
06-07-2020 - 17:43

In this issue of the Policy Departments’ Monthly Highlights, LIBE Committee Chair Juan Fernando López Aguilar presents a publication that examines the impact of COVID-19 measures adopted by the Member States on democracy, rule of law and fundamental rights. This edition also features topics related to gender equality, the budget, artificial intelligence, agriculture, and Africa. Forthcoming publications and events are also announced.

Θεματολογικά Δελτία για την ΕΕ

Τα θεματολογικά δελτία προσφέρουν μια γενική εικόνα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της συμβολής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία αυτή.

Μετάβαση στην ιστοθέση

Supporting Analyses

Supporting Analyses provide high-level independent expertise, analysis and policy advice in all areas of activity of the European Parliament.

Visit the Website

δημόσιου μητρώου

Ο ιστότοπος του δημόσιου μητρώου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιλαμβάνει παραπομπές σε έγγραφα που έχουν συνταχθεί ή παραληφθεί από το θεσμικό ίδρυμα από την 3η Δεκεμβρίου 2001 και στο εξής.

Μετάβαση στην ιστοθέση

Συνήθης νομοθετική διαδικασία

Η συνήθης νομοθετική διαδικασία αποτελεί τον γενικό κανόνα για την έγκριση νομοθεσίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μετάβαση στην ιστοθέση

Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

Διοργανικό μητρώο κατ' εξουσιοδότηση πράξεων

Μετάβαση στην ιστοθέση

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Μετάβαση στην ιστοθέση