Μη χάσετε:

EU2020DE logo
03-07-2020 - 14:55

Parliament's committees will meet representatives of the German Presidency of the Council of the European Union to discuss its priorities in relation to the committees' respective areas of responsibility. These meetings will start taking place as of 3 July 2020. The German Presidency started in the beginning of July and runs until the end of December 2020.

Silhouettes of people walking with luggage on blue background with European flag and map
03-07-2020 - 14:55 LIBE

The Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs will discuss the situation at the Greek/Turkish border at land and at sea, and the impact on fundamental rights and the right to asylum, in particular, on 6 July. Home Affairs Commissioner Ylva Johansson, Greek Minister for Citizen Protection, Michalis Chrisochoidis, Greek Minister for Migration and Asylum, Notis Mitarachi, and representatives of Frontex and Refugee Support Aegean (RSA), will participate.

Image with thumbs, one pointing up and one pointing down - symbolising votes
03-07-2020 - 14:55 REGI

The Committee on Regional Development will vote on its legislative on the establishment of a Just Transition Fund on 6 July. The aim of the Fund is to assist territories facing economic and social transformation, as part of their transition to a climate-neutral economy. The Committee will also vote on its opinions regarding the European Climate Law and the European Year of Rail.

Data exchange and global network over the world 3D rendering elements
03-07-2020 - 14:55 IMCO

The Committee on Internal Market and Consumer Protection will discuss the amendments to the report on improving the functioning of the Single Market by means of a Digital Services Act, on 6 July. The report asks for the legislation to focus on issues such as the prevention of online sale and distribution of illegal and unsafe products, and of unjustified price increases on consumers, such as witnessed during the COVID-19 crisis. The challenges brought by AI should also be addressed.

Graphics under magnifying glass
03-07-2020 - 14:55 AGRI

The Committee on Agriculture and Rural Development will go over the outcome of the interinstitutional negotiations regarding the transitional provisions for the support by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF), in the year 2021. The partial agreement reached during the negotiations covers everything except the administrative deadlines and Multiannual Financial Framework figures. The meeting will take place on 6 July.

COVID and foreign affairs
03-07-2020 - 14:55 AFET

The Committee on Foreign Affairs will hold a hearing on the geopolitical implications of the COVID-19 crisis, on 6 July. The hearing will aim to go over the profound geopolitical consequences that affected key aspects of EU foreign policy, including relations with major global powers, humanitarian aid, development and peacekeeping, and the fight against disinformation and cyber-attacks.

CONT Hearing on follow-up of OLAF case files
03-07-2020 - 14:55 CONT

The Budgetary Control Committee will hold a hearing to follow-up on OLAF case files and recommendations on fighting fraud, corruption and other irregularities in the Member States. Cases studies from Germany, Romania and Italy will be looked into, and the views of the European institutions concerned (OLAF, the European Court of Justice, the European Public Prosecutor's Office and the European Parliament), will be discussed. The hearing will be held on 6 July.

A patient lying in bed in hospital ©Halfpoint/Adobe Stock
03-07-2020 - 14:54 ENVI

The Committee on Environment, Public Health and Food Safety will vote on its report on protecting and restoring the world’s forests, in its meetings of 6 and 7 July. The report includes a call for a European legal framework based on due diligence in order to ensure sustainable and deforestation-free supply chains for products and commodities. The Committee will also discuss its report on the EU4Health Programme for 2021-2027, as part of the Recovery Plan to build resilient health systems.

3D rendering artificial intelligence AI research of robot and cyborg development for future of people living. Digital data mining and machine learning technology design for computer brain
03-07-2020 - 14:54 JURI

The Committee on Legal Affairs will vote on the provisional agreement resulting from interinstitutional negotiations on representative actions for the protection of the collective interests of consumers, on 7 July. It will discuss the amendments to the files on the Digital Services Act, on civil liability regime for artificial intelligence, on intellectual property rights for the development of artificial intelligence technologies.

Load more

Θεματολογικά Δελτία για την ΕΕ

Τα θεματολογικά δελτία προσφέρουν μια γενική εικόνα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της συμβολής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία αυτή.

Μετάβαση στην ιστοθέση

Supporting Analyses

Supporting Analyses provide high-level independent expertise, analysis and policy advice in all areas of activity of the European Parliament.

Visit the Website

δημόσιου μητρώου

Ο ιστότοπος του δημόσιου μητρώου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιλαμβάνει παραπομπές σε έγγραφα που έχουν συνταχθεί ή παραληφθεί από το θεσμικό ίδρυμα από την 3η Δεκεμβρίου 2001 και στο εξής.

Μετάβαση στην ιστοθέση

Συνήθης νομοθετική διαδικασία

Η συνήθης νομοθετική διαδικασία αποτελεί τον γενικό κανόνα για την έγκριση νομοθεσίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μετάβαση στην ιστοθέση

Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

Διοργανικό μητρώο κατ' εξουσιοδότηση πράξεων

Μετάβαση στην ιστοθέση

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Μετάβαση στην ιστοθέση