Μη χάσετε:

Logo of the German Presidency 2nd half of 2020
29-10-2020 - 07:44 ANIT

The Committee on Protection of Animals during Transport will hold a debate with German Federal Minister of Food and Agriculture Julia Klöckner, on 29 October. The discussion is expected to focus on the priorities of the German Presidency of the Council of the EU regarding animal welfare, and in particular animal welfare labelling.

Carbon Border Adjustment Mechanism
29-10-2020 - 07:44 ENVI

The Committee on Environment, Public Health and Food Safety went over the report on achieving a WTO-compatible EU carbon border adjustment mechanism, on 28 October. The Committee will discuss the reduction of emissions from the maritime transport with Transport Commissioner Vălean. This debate will take place on 29 October, ahead of the 75th session of the International Maritime Organization Marine Environment Protection Committee (MEPC 75), which is set to take place in November.

SEDE: logo of the European Aviation Safety Agency (EASA)
29-10-2020 - 07:42 TRAN

The Committee on Transport and Tourism will discuss the latest developments in relation to the return to service of the 737-MAX and the impact of Covid-19 on aviation safety, with European Aviation Safety Agency Executive Director, Patrick Ky. The Committee will also look into the topic of women in transport with European Commission representatives, as part of the European Gender Equality Week, which is being held by the European Parliament. The meeting will take place on 29 October.

crowd of people walking on city ©AP Images/European Union-EP
29-10-2020 - 07:42 JURI LIBE AFCO PETI

The Committees on Legal Affairs, on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, on Constitutional Affairs, and on Petitions will hold a public hearing on Union citizenship on 29 October, with the participation of Justice Commissioner Reynders and the European Ombudsman. The aim is to reflect on simplifying and strengthening EU citizenship rights, and promoting EU citizenship's values and citizens' democratic participation, whilst taking into account lessons learnt from the COVID-19 pandemic.

Coloured dots in green, pink, yellow, red and blue in a round shape, representing the five chapters of the Fact Sheets on the European Union.
29-10-2020 - 07:42

The Fact Sheets on the EU provide an overview of European integration and of Parliament's contribution to that process. They present a brief overview of the EU's institutions and policies, and of Parliament's role in their development. Available in 24 languages, they cover five main areas: how the EU works; economy, science and quality of life; cohesion, growth and jobs; fundamental rights, security and justice; and the EU's external relations. The online version is updated regularly.

Θεματολογικά Δελτία για την ΕΕ

Τα θεματολογικά δελτία προσφέρουν μια γενική εικόνα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της συμβολής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία αυτή.

Μετάβαση στην ιστοθέση

Αναλύσεις τεκμηρίωσης

Η αναλύσεις τεκμηρίωσης παρέχουν υψηλού επιπέδου ανεξάρτητη εμπειρογνωμοσύνη, ανάλυση και συμβουλές πολιτικής σε όλα τα πεδία δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο

δημόσιου μητρώου

Ο ιστότοπος του δημόσιου μητρώου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιλαμβάνει παραπομπές σε έγγραφα που έχουν συνταχθεί ή παραληφθεί από το θεσμικό ίδρυμα από την 3η Δεκεμβρίου 2001 και στο εξής.

Μετάβαση στην ιστοθέση

Συνήθης νομοθετική διαδικασία

Η συνήθης νομοθετική διαδικασία αποτελεί τον γενικό κανόνα για την έγκριση νομοθεσίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μετάβαση στην ιστοθέση

Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

Διοργανικό μητρώο κατ' εξουσιοδότηση πράξεων

Μετάβαση στην ιστοθέση

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Μετάβαση στην ιστοθέση