Μη χάσετε:

Johannes Hahn - Commissioner for Budget
02-06-2020 - 13:58 AGRI

The Committee on Agriculture and Rural Development will discuss the impact of the new Multiannual Financial Framework proposal on the ongoing negotiations regarding the future Common Agricultural Policy. The outcome of these negotiations will depend on the budget available to be able to take into account the Green Deal initiative, the Biodiversity and the Farm-to-Fork strategies. The meeting will take place on 2 June with Budget and Administration Commissioner Hahn.

ICM on the Fundamental rights aspects of Roma inclusion and fighting anti-Gypsyism
02-06-2020 - 13:58 LIBE

The Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs will vote on a resolution on the situation in the Schengen area following the Covid-19 outbreak, on 4 June. The Committee will also discuss the report on the implementation of National Roma integration strategies with Equality Commissioner Helena Dalli and Michael O'Flaherty, Executive Director of the EU Agency for Fundamental Rights. The report looks into ways of combating negative attitudes towards people with Romani background.

Commissioner for Internal Market, Mr Thierry Breton, speaking
02-06-2020 - 13:58 ITRE

The Committee on Industry, Research and Energy will go over the impact of the Next Generation EU Recovery Plan on the EU’s industry and SMEs, and on the digitalisation of the Union, on 4 June. This debate will take place with the participation of Internal Market Commissioner, Thierry Breton.

stockpiling medicine
02-06-2020 - 13:57 ENVI

The Committee on Environment, Public Health and Food Safety will go over the new proposal to reinforce the Union Civil Protection Mechanism for the period 2021-2027 in the light of the Covid-19 pandemic, on 4 June. The meeting will take place with DG ECHO Director General, Michou Paraskevi. The proposal aims to equip the new UCPM and its rescEU instrument with a 3.1 billion EUR revamped budget to tackle health and other emergencies in a more coordinated and speedy manner.

Θεματολογικά Δελτία για την ΕΕ

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament's contribution to that process.

Μετάβαση στην ιστοθέση

δημόσιου μητρώου

Ο ιστότοπος του δημόσιου μητρώου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιλαμβάνει παραπομπές σε έγγραφα που έχουν συνταχθεί ή παραληφθεί από το θεσμικό ίδρυμα από την 3η Δεκεμβρίου 2001 και στο εξής.

Μετάβαση στην ιστοθέση

Συνήθης νομοθετική διαδικασία

Η συνήθης νομοθετική διαδικασία αποτελεί τον γενικό κανόνα για την έγκριση νομοθεσίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μετάβαση στην ιστοθέση

Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

Διοργανικό μητρώο κατ' εξουσιοδότηση πράξεων

Μετάβαση στην ιστοθέση

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Μετάβαση στην ιστοθέση