Αναζήτηση

Αναζήτηση

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  MINUTES - Wednesday, 4 December 2019 - Thursday, 5 December 2019

09-01-2020 IMCO_PV(2019)12-04-1 PE644.876v01-00
IMCO

 

  NOTICE TO MEMBERS Legislative scrutiny time on the implementation of the “NIS Directive”, Directive (EU) 2016/1148

09-01-2020 IMCO_CM(2020)645112 PE645.112v01-00
IMCO

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Νομοθετικός έλεγχος της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 305/2011 σχετικά με τα προϊόντα δομικών κατασκευών (κανονισμός (ΕΕ) 305/2011)

19-12-2019 IMCO_CM(2019)645035 PE645.035v01-00
IMCO

 

Γνωμοδότηση σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας

17-12-2019 IMCO_AL(2019)644752 PE644.752v01-00
IMCO

Petra DE SUTTER - Πρόεδρος

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 9 - 19 - Σχέδιο γνωμοδότησης Έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων

17-12-2019 IMCO_AM(2019)644807 PE644.807v01-00
IMCO

Anna CAVAZZINI

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020

17-12-2019 IMCO_OJ(2020)01-22_1 PE645.023v01-00
IMCO

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019 - Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019

18-11-2019 IMCO_PV(2019)11-06-1 PE643.098v01-00
IMCO

 

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων

15-11-2019 IMCO_PA(2019)643178 PE643.178v01-00
IMCO

Anna CAVAZZINI

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 11-12-2019

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019

12-11-2019 IMCO_OJ(2019)12-04_1 PE643.177v01-00
IMCO

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019

08-11-2019 IMCO_OJ(2019)11-14_1 PE643.107v01-00
ITRE IMCO