Τρέχουσες εργασίες


Οι Τρέχουσες εργασίες μας επιτρέπουν να δούμε τις νομοθετικές διαδικασίες που βρίσκονται επί του παρόντος στο στάδιο της επεξεργασίας σε κάθε επιτροπή. Κάθε καταχώριση διευκρινίζει το είδος της διαδικασίας, το όνομα του εισηγητή, καθώς και το αν η επιτροπή έχει κληθεί να εκπονήσει έκθεση (ως αρμόδια επί της ουσίας) ή γνωμοδότηση. Κάθε καταχώριση περιλαμβάνει επίσης έναν σύνδεσμο προς το Νομοθετικό Παρατηρητήριο, όπου καταγράφονται λεπτομερώς η διαδικασία και όλα τα σχετικά έγγραφα. Μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία της διαδικασίας σε επίπεδο επιτροπής, διεξάγεται η ψηφοφορία στην ολομέλεια και τότε η διαδικασία θεωρείται περατωθείσα.

Αναζήτηση

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών (κανονισμός για τα δομικά προϊόντα)

2020/2028(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
IMCO

Christian DOLESCHAL [PPE]

Επί της ουσίας

Kατ’ εξουσιοδότηση απόφαση της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος V της οδηγίας 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους τίτλους εκπαίδευσης και τις ονομασίες εκπαιδεύσεων

2020/2546(DEA) Διαδικασίες σχετικά με τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση
IMCO

Επί της ουσίας

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη διόρθωση της πολωνικής γλωσσικής έκδοσης του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/208 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις σχετικά με τη λειτουργική ασφάλεια των οχημάτων για την έγκριση γεωργικών και δασικών οχημάτων

2020/2530(DEA) Διαδικασίες σχετικά με τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση
IMCO

Επί της ουσίας

Προς μια πιο βιώσιμη ενιαία αγορά για επιχειρήσεις και καταναλωτές

2020/2021(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
IMCO

David CORMAND [Verts/ALE]

Επί της ουσίας

Ενίσχυση της ενιαίας αγοράς: το μέλλον της ελεύθερης κυκλοφορίας υπηρεσιών

2020/2020(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
IMCO

Morten LØKKEGAARD [Renew]

Επί της ουσίας

Νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες: βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς

2020/2018(INL) Διαδικασία νομοθετικής πρωτοβουλίας
IMCO

Alex AGIUS SALIBA [S&D]

Επί της ουσίας, ενισχυμένη συνεργασία

Εφαρμογή της οδηγίας 2009/81/ΕΚ σχετικά με τις συμβάσεις στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, και της οδηγίας 2009/43/ΕΚ σχετικά με τη μεταφορά προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας

2019/2204(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
IMCO

Kris PEETERS [PPE]

Επί της ουσίας

Αντιμετώπιση της ασφάλειας των προϊόντων στην ενιαία αγορά

2019/2190(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
IMCO

Marion WALSMANN [PPE]

Επί της ουσίας

Ασφάλιση αστικής ευθύνης για τη χρήση μηχανοκίνητων οχημάτων και επιβολή της υποχρέωσης ασφάλισης για τέτοια ευθύνη

2018/0168(COD) ***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία  πρώτη ανάγνωση
IMCO

Dita CHARANZOVÁ [Renew]

Επί της ουσίας

Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας βάσει της οποίας η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων να παράσχουν πληροφορίες σε σχέση με την εσωτερική αγορά και άλλους συναφείς τομείς

2017/0087(COD) ***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία  πρώτη ανάγνωση
IMCO

Επί της ουσίας