Τρέχουσες εργασίες


Οι Τρέχουσες εργασίες μας επιτρέπουν να δούμε τις νομοθετικές διαδικασίες που βρίσκονται επί του παρόντος στο στάδιο της επεξεργασίας σε κάθε επιτροπή. Κάθε καταχώριση διευκρινίζει το είδος της διαδικασίας, το όνομα του εισηγητή, καθώς και το αν η επιτροπή έχει κληθεί να εκπονήσει έκθεση (ως αρμόδια επί της ουσίας) ή γνωμοδότηση. Κάθε καταχώριση περιλαμβάνει επίσης έναν σύνδεσμο προς το Νομοθετικό Παρατηρητήριο, όπου καταγράφονται λεπτομερώς η διαδικασία και όλα τα σχετικά έγγραφα. Μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία της διαδικασίας σε επίπεδο επιτροπής, διεξάγεται η ψηφοφορία στην ολομέλεια και τότε η διαδικασία θεωρείται περατωθείσα.

Αναζήτηση

Η ανανέωση της Συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ουκρανίας

2020/0016(NLE) Μη νομοθετικές διαδικασίες
ITRE

Επί της ουσίας

Η ανανέωση της Συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ινδίας

2020/0015(NLE) Μη νομοθετικές διαδικασίες
ITRE

Επί της ουσίας

Αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές

2020/2549(RSP) Ψήφισμα επί επικαίρων θεμάτων, άρθρα 78, 81, 103, 108, 115
ITRE

Cristian-Silviu BUŞOI [PPE]

Επί της ουσίας

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη διόρθωση ορισμένων γλωσσικών εκδόσεων του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1254/2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών μονάδων εξαερισμού

2020/2526(DEA) Διαδικασίες σχετικά με τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση
ITRE

Επί της ουσίας

Ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση στην αποθήκευση ενέργειας

2019/2189(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
ITRE

Claudia GAMON [Renew]

Επί της ουσίας

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον ενωσιακό κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος

2019/2907(DEA) Διαδικασίες σχετικά με τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση
ITRE

Επί της ουσίας

Συμφωνία συνεργασίας για ένα παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης (GNSS) για μη στρατιωτικούς σκοπούς μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, της Δημοκρατίας της Κροατίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

2019/0207(NLE) Μη νομοθετικές διαδικασίες
ITRE

Επί της ουσίας

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (αναδιατύπωση)

2019/0151(COD) ***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία  πρώτη ανάγνωση
ITRE

Marisa MATIAS [GUE/NGL]

Επί της ουσίας, ενισχυμένη συνεργασία

Στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) 2021-2027: τόνωση του ταλέντου και της ικανότητας για καινοτομία της Ευρώπης

2019/0152(COD) ***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία  πρώτη ανάγνωση
ITRE

Maria da Graça CARVALHO [PPE]

Επί της ουσίας, ενισχυμένη συνεργασία

Συμφωνία συνεργασίας για ένα παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης (GNSS) για μη στρατιωτικούς σκοπούς μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κορέας, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, της Δημοκρατίας της Κροατίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

2018/0429(NLE) Μη νομοθετικές διαδικασίες
ITRE

Επί της ουσίας