Ακροάσεις

Oι επιτροπές μπορούν να διοργανώνουν ακροάσεις με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, όταν αυτό κρίνεται ουσιώδους σημασίας για το έργο τους επί ενός συγκεκριμένου θέματος. Οι ακροάσεις μπορούν να διοργανώνονται από κοινού, από δύο ή περισσότερες επιτροπές. Οι περισσότερες επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις τακτικά, εφόσον αυτό τους επιτρέπει να ενημερώνονται για τις απόψεις εμπειρογνωμόνων και να συζητούν μαζί τους για τα σημαντικότερα θέματα. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ακροάσεις επιτροπών, όπως τα προγράμματα και τους λόγους των ομιλητών.

JURI

On 3 December 2019, the JURI Committee hosted a public hearing on "Cross-border restitution claims of works of art and cultural goods looted in armed conflicts and wars". The event was organized as a follow-up to the European Parliament resolution of 17 January 2019 on cross-border restitution claims of works of art and cultural goods looted in armed conflicts and wars (2017/2023 (INI)).

JURI

On the 23 January, the JURI Committee held a public hearing on "Standard Essential Patent and the Internet of Things". The hearing followed up on the 2017 Commission's communication 'IP package' containing a Communication 'Setting out the EU approach to Standard Essential Patents'.