Πρόσφατα έγγραφα

Ορισμένα από τα έγγραφα αυτά ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας, συνεπώς θα προταθεί αυτόματα μια άλλη γλώσσα. Εμφανίζονται με ένα εικονίδιο που δείχνει την προτεινόμενη γλώσσα. (e.g.: FR ).

DRAFT REPORT on New Avenues for Legal Labour Migration EN

09-10-2020 LIBE_PR(2020)657255 PE657.255v01-00 LIBE
Miriam DALLI

DRAFT OPINION on the report on the effects of climate change on human rights and the role of environmental defenders on this matter EN

09-10-2020 LIBE_PA(2020)658863 PE658.863v01-00 LIBE
Lena DÜPONT

OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2021 EN

07-10-2020 LIBE_AD(2020)654091 PE654.091v02-00 LIBE
Karlo RESSLER

AMENDMENTS 1 - 235 - Draft report The Implementation of the European Arrest Warrant and the Surrender Procedures between Member States EN

07-10-2020 LIBE_AM(2020)658878 PE658.878v01-00 LIBE
Javier ZARZALEJOS

MINUTES - Thursday, 10 September 2020 EN

05-10-2020 LIBE_PV(2020)09-10-1 PE657.303v01-00 LIBE

DRAFT OPINION on liability of companies for environmental damage EN

05-10-2020 LIBE_PA(2020)658919 PE658.919v01-00 LIBE
Saskia BRICMONT

AMENDMENTS 38 - 96 - Draft report Establishing the conditions for accessing the other EU information systems and amending Regulation (EU) 2018/1862 and Regulation (EU) 2018/xxx [ECRIS-TCN] EN

01-10-2020 LIBE_AM(2020)658804 PE658.804v01-00 LIBE
Jeroen LENAERS

AMENDMENTS 52 - 135 - Draft report Establishing the conditions for accessing other EU information systems for ETIAS purposes and amending Regulation (EU) 2018/1240, Regulation (EC) No 767/2008, Regulation (EU) 2017/2226 and Regulation (EU) 2018/1861 EN

01-10-2020 LIBE_AM(2020)658805 PE658.805v01-00 LIBE
Jeroen LENAERS

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με μια νέα στρατηγική στις σχέσεις ΕΕ-Αφρικής – μια εταιρική σχέση για βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη

29-09-2020 LIBE_AD(2020)654056 PE654.056v02-00 LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία υπό το φως της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες

29-09-2020 LIBE_PA(2020)658775 PE658.775v01-00 LIBE
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 120 - 754 - Σχέδιο έκθεσης Κοινοί κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών (αναδιατύπωση)

28-09-2020 LIBE_AM(2020)658738 PE658.738v01-00 LIBE
Tineke STRIK

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ με συστάσεις προς την Επιτροπή όσον αφορά το πλαίσιο για τις δεοντολογικές πτυχές της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής και συναφών τεχνολογιών

23-09-2020 LIBE_AD(2020)652296 PE652.296v02-00 LIBE
Assita KANKO

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

23-09-2020 LIBE_AB(2020)657488 PE657.488v01-00 LIBE
Karlo RESSLER

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 131 - Σχέδιο γνωμοδότησης Ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής στις ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες σε αναπτυσσόμενες χώρες

14-09-2020 LIBE_AM(2020)657277 PE657.277v02-00 LIBE
Saskia BRICMONT

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την εφαρμογή του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης και των διαδικασιών παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών

03-09-2020 LIBE_PR(2020)655688 PE655.688v01-00 LIBE
Javier ZARZALEJOS

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαδικασία αποδέσμευσης

03-09-2020 LIBE_PR(2020)655715 PE655.715v01-00 LIBE
Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό των προϋποθέσεων πρόσβασης στα άλλα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1862 και του κανονισμού (ΕΕ) 2019/816

02-09-2020 LIBE_PR(2020)643218 PE643.218v01-00 LIBE
Jeroen LENAERS

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό των προϋποθέσεων πρόσβασης στα άλλα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ για τους σκοπούς του ETIAS και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008, του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226 και του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1861

02-09-2020 LIBE_PR(2020)655702 PE655.702v01-00 LIBE
Jeroen LENAERS

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 44 - Σχέδιο γνωμοδότησης Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 - όλα τα τμήματα

10-08-2020 LIBE_AM(2020)655893 PE655.893v01-00 LIBE
Karlo RESSLER

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 82 - Σχέδιο γνωμοδότησης Τεχνητή νοημοσύνη: ζητήματα ερμηνείας και εφαρμογής του διεθνούς δικαίου στον βαθμό που η Ένωση επηρεάζεται στους τομείς που αφορούν στρατιωτική και μη στρατιωτική χρήση της και ζητήματα κρατικής εξουσίας εκτός του πεδίου εφαρμογής της ποινικής δικαιοσύνης

28-07-2020 LIBE_AM(2020)654068 PE654.068v01-00 LIBE
Patryk JAKI

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ - The Establishment of an EU Mechanism on Democracy, the Rule of Law and Fundamental Rights

23-07-2020 LIBE_AM(2020)655630 PE655.630v01-00 LIBE
Michal ŠIMEČKA

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων

22-07-2020 LIBE_AD(2020)648624 PE648.624v02-00 LIBE
Evin INCIR

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 204 - Σχέδιο έκθεσης Η τεχνητή νοημοσύνη στο ποινικό δίκαιο και η χρήση της από τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές σε ποινικές υποθέσεις

17-07-2020 LIBE_AM(2020)655659 PE655.659v01-00 LIBE
Tudor CIUHODARU

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 86 - Σχέδιο γνωμοδότησης Μια νέα στρατηγική στις σχέσεις ΕΕ-Αφρικής - μια εταιρική σχέση για βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη

17-07-2020 LIBE_AM(2020)655708 PE655.708v01-00 LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τον οπτικοακουστικό τομέα

16-07-2020 LIBE_AD(2020)650370 PE650.370v03-00 LIBE
Ondřej KOVAŘÍK

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες: βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς

16-07-2020 LIBE_AD(2020)650375 PE650.375v02-00 LIBE
Paul TANG

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021

14-07-2020 LIBE_PA(2020)654091 PE654.091v01-00 LIBE
Karlo RESSLER

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020

10-07-2020 LIBE_PV(2020)06-15-1 PE653.823v01-00 LIBE

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 240 - Σχέδιο έκθεσης Εφαρμογή της οδηγίας για την επιστροφή

10-07-2020 LIBE_AM(2020)655606 PE655.606v01-00 LIBE
Tineke STRIK

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 290 - Σχέδιο έκθεσης Εφαρμογή του κανονισμού «Δουβλίνο ΙΙΙ»

08-07-2020 LIBE_AM(2020)654089 PE654.089v01-00 LIBE
Fabienne KELLER

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 289 - Σχέδιο έκθεσης Ενίσχυση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης: προστασία των δημοσιογράφων στην Ευρώπη, ρητορική μίσους, παραπληροφόρηση και ρόλος των πλατφορμών

07-07-2020 LIBE_AM(2020)654073 PE654.073v01-00 LIBE
Magdalena ADAMOWICZ

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στις ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες σε αναπτυσσόμενες χώρες

06-07-2020 LIBE_PA(2020)653786 PE653.786v01-00 LIBE
Saskia BRICMONT

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με μια νέα στρατηγική ΕΕ-Αφρικής – μια εταιρική σχέση για βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη

03-07-2020 LIBE_PA(2020)654056 PE654.056v01-00 LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019

02-07-2020 LIBE_PV(2019)12-16-1 PE645.101v01-00 LIBE

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα

01-07-2020 LIBE_PR(2020)653810 PE653.810v01-00 LIBE
Michal ŠIMEČKA

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020

25-06-2020 LIBE_PV(2020)06-04-1 PE652.653v01-00 LIBE

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 267 - Σχέδιο έκθεσης Ψηφιακές υπηρεσίες και τα σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα ζητήματα

24-06-2020 LIBE_AM(2020)653762 PE653.762v02-00 LIBE
Kris PEETERS

Γνωμοδότηση σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5 του γενικού προϋπολογισμού για το 2020 – Συνέχιση της στήριξης των προσφύγων και των κοινοτήτων υποδοχής στην Ιορδανία, τον Λίβανο και την Τουρκία για την αντιμετώπιση της συριακής κρίσης

23-06-2020 LIBE_AL(2020)653855 PE653.855v01-00 LIBE
Gwendoline DELBOS-CORFIELD

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 23 Απριλίου 2020

16-06-2020 LIBE_PV(2020)04-23-1 PE650.545v01-00 LIBE

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-116 - Σχέδιο γνωμοδότησης Πλαίσιο για τις δεοντολογικές πτυχές της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής και συναφών τεχνολογιών

16-06-2020 LIBE_AM(2020)653783 PE653.783v01-00 LIBE
Assita KANKO

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού «Δουβλίνο ΙΙΙ»

15-06-2020 LIBE_PR(2020)648425 PE648.425v02-00 LIBE
Fabienne KELLER

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 286 - Σχέδιο έκθεσης Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών για την ένταξη των Ρομά: καταπολέμηση των αρνητικών συμπεριφορών απέναντι σε άτομα καταγωγής Ρομανί στην Ευρώπη

15-06-2020 LIBE_AM(2020)653790 PE653.790v01-00 LIBE
Romeo FRANZ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 12 Μαΐου 2020

11-06-2020 LIBE_PV(2020)05-12-1 PE652.331v01-00 LIBE

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για την επιστροφή

09-06-2020 LIBE_PR(2020)653716 PE653.716v01-00 LIBE
Tineke STRIK

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη στο ποινικό δίκαιο και τη χρήση της από τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές σε ποινικές υποθέσεις

08-06-2020 LIBE_PR(2020)652625 PE652.625v01-00 LIBE
Tudor CIUHODARU

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη: ζητήματα ερμηνείας και εφαρμογής του διεθνούς δικαίου στον βαθμό που η ΕΕ επηρεάζεται στους τομείς που αφορούν τη στρατιωτική και εμπορική χρήση της και ζητήματα κρατικής εξουσίας εκτός του πεδίου εφαρμογής της ποινικής δικαιοσύνης

05-06-2020 LIBE_PA(2020)652639 PE652.639v01-00 LIBE
Patryk JAKI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 7 Μαΐου 2020

04-06-2020 LIBE_PV(2020)05-07-1 PE650.728v01-00 LIBE

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 254 - Σχέδιο έκθεσης Η διαπίστωση της ύπαρξης σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης του κράτους δικαίου από τη Δημοκρατία της Πολωνίας

29-05-2020 LIBE_AM(2020)652541 PE652.541v01-00 LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 90 - Σχέδιο έκθεσης Σύσταση για απόφαση του Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νέας Ζηλανδίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και των αρχών της Νέας Ζηλανδίας που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας

28-05-2020 LIBE_AM(2020)652503 PE652.503v01-00 LIBE
Annalisa TARDINO

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τις συστάσεις όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας

27-05-2020 LIBE_AD(2020)650591 PE650.591v02-00 LIBE
Loránt VINCZE

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 94 - Σχέδιο γνωμοδότησης Η στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων

27-05-2020 LIBE_AM(2020)652467 PE652.467v01-00 LIBE
Evin INCIR

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 69 - Σχέδιο γνωμοδότησης Η τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τον οπτικοακουστικό τομέα

27-05-2020 LIBE_AM(2020)652492 PE652.492v01-00 LIBE
Ondřej KOVAŘÍK

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 95 - Σχέδιο γνωμοδότησης Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες: μέτρα και πρακτικές βελτίωσης της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς

26-05-2020 LIBE_AM(2020)652452 PE652.452v01-00 LIBE
Paul TANG

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020 - Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020

19-05-2020 LIBE_PV(2020)01-27-1 PE646.954v01-00 LIBE

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 2 Απριλίου 2020

18-05-2020 LIBE_PV(2020)04-02-1 PE650.397v01-00 LIBE

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ με συστάσεις προς την Επιτροπή όσον αφορά το πλαίσιο για τις δεοντολογικές πτυχές της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής και συναφών τεχνολογιών

18-05-2020 LIBE_PA(2020)652296 PE652.296v01-00 LIBE
Assita KANKO