Γνωμοδοτήσεις


Εάν μια επιτροπή θεωρεί ότι ζητήματα καλυπτόμενα από έκθεση που έχει παραπεμφθεί σε άλλη επιτροπή άπτονται πεδίων της δικής της αρμοδιότητάς, μπορεί να υποβάλει αίτημα για να αναγνωριστεί ως «γνωμοδοτική επιτροπή» (άρθρο 53). Η γνωμοδότηση που εγκρίνεται διαβιβάζεται στην αρμόδια επιτροπή, η οποία την θέτει σε ψηφοφορία. Τροπολογίες από συνδεδεμένη γνωμοδοτική επιτροπή (άρθρο 54) που εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της εν λόγω επιτροπής πρέπει να γίνονται αποδεκτές από την αρμόδια επιτροπή χωρίς ψηφοφορία. Όλες οι γνωμοδοτήσεις και οι θέσεις υπό μορφή τροπολογιών που εγκρίνονται από γνωμοδοτική επιτροπή πρέπει να επισυνάπτονται στην τελική έκθεση. Η σελίδα αυτή περιέχει γνωμοδοτήσεις που έχουν εγκριθεί από τις επιτροπές.
Μπορείτε να κάνετε χρήση της λειτουργίας αναζήτησης για όλες τις διαθέσιμες γνωμοδοτήσεις και θέσεις υπό μορφή τροπολογιών.

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Banking Authority for the financial year 2018

27-01-2020 ECON_AD(2020)643104 PE643.104v02-00
ECON

Derk Jan EPPINK

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Securities and Markets Authority for the financial year 2018

27-01-2020 ECON_AD(2020)643134 PE643.134v02-00
ECON

Derk Jan EPPINK

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Insurance and Occupational Pensions Authority for the financial year 2018

27-01-2020 ECON_AD(2020)643141 PE643.141v02-00
ECON

Derk Jan EPPINK

Γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση ψηφίσματος του Younous Omarjee που αφορά την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης (2019/0070 (COD)) – C8-0114/2019, σύμφωνα με το άρθρο 143 του Κανονισμού

27-01-2020 REGI_AL(2019)645012 PE645.012v02-00
REGI

Younous OMARJEE

  Opinion on Competition Policy – Annual Report 2019

24-01-2020 IMCO_AL(2020)645059 PE645.059v01-00
IMCO

Petra DE SUTTER - Πρόεδρος

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2018, Section III - Commission and executive agencies

23-01-2020 AFET_AD(2020)643159 PE643.159v02-00
AFET

Βαγγέλης ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2018, Section X - European External Action Service

23-01-2020 AFET_AD(2020)643198 PE643.198v02-00
AFET

Βαγγέλης ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2018, Section III - Commission and executive agencies

23-01-2020 DEVE_AD(2020)643137 PE643.137v02-00
DEVE

Charles GOERENS

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the eighth, ninth, tenth and eleventh European Development Funds for the financial year 2018

23-01-2020 DEVE_AD(2020)643144 PE643.144v02-00
DEVE

Charles GOERENS

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) for the financial year 2018

23-01-2020 EMPL_AD(2020)642927 PE642.927v02-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ