Τρέχουσες εργασίες


Οι Τρέχουσες εργασίες μας επιτρέπουν να δούμε τις νομοθετικές διαδικασίες που βρίσκονται επί του παρόντος στο στάδιο της επεξεργασίας σε κάθε επιτροπή. Κάθε καταχώριση διευκρινίζει το είδος της διαδικασίας, το όνομα του εισηγητή, καθώς και το αν η επιτροπή έχει κληθεί να εκπονήσει έκθεση (ως αρμόδια επί της ουσίας) ή γνωμοδότηση. Κάθε καταχώριση περιλαμβάνει επίσης έναν σύνδεσμο προς το Νομοθετικό Παρατηρητήριο, όπου καταγράφονται λεπτομερώς η διαδικασία και όλα τα σχετικά έγγραφα. Μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία της διαδικασίας σε επίπεδο επιτροπής, διεξάγεται η ψηφοφορία στην ολομέλεια και τότε η διαδικασία θεωρείται περατωθείσα.

Αναζήτηση

Θέσπιση ορίων αλιευτικής ικανότητας για τον γάδο της Ανατολικής Βαλτικής, συλλογή δεδομένων και μέτρα ελέγχου στη Βαλτική Θάλασσα και κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 508/2014 όσον αφορά την οριστική παύση για τους στόλους που αλιεύουν γάδο της Ανατολικής Βαλτικής Θάλασσας

2019/0246(COD) ***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία  πρώτη ανάγνωση
PECH

Επί της ουσίας

Πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της αλιείας μεταξύ της Δημοκρατίας της Σενεγάλης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2019/0226(NLE) Μη νομοθετικές διαδικασίες
PECH

Επί της ουσίας

Σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου (2019-2024) - Πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης

2019/0078M(NLE) Μη νομοθετικές διαδικασίες
PECH

Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR [PPE]

Επί της ουσίας

Τροποποιητικό πρωτόκολλο της διεθνούς σύμβασης για τη διατήρηση των θυννοειδών του Ατλαντικού

2019/0225(NLE) Μη νομοθετικές διαδικασίες
PECH

Rosanna CONTE [ID]

Επί της ουσίας

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/833 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό μέτρων διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στη ζώνη διακανονισμού της Οράνωσης Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού

2019/2872(DEA) Διαδικασίες σχετικά με τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση
PECH

Επί της ουσίας

Συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας σχετικά με την παράταση του πρωτοκόλλου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας, το οποίο λήγει στις 15 Νοεμβρίου 2019

2019/0210(NLE) Μη νομοθετικές διαδικασίες
PECH

Επί της ουσίας

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή των απαγορεύσεων αλιείας βόρειας γαρίδας σε πραγματικό χρόνο στην περιοχή Skagerrak

2019/2842(DEA) Διαδικασίες σχετικά με τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση
PECH

Επί της ουσίας

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τον καθορισμό των λεπτομερειών της υποχρέωσης εκφόρτωσης για ορισμένους τύπους βενθοπελαγικής αλιείας στα Βορειοδυτικά Ύδατα για την περίοδο 2020-2021

2019/2840(DEA) Διαδικασίες σχετικά με τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση
PECH

Επί της ουσίας

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής της υποχρέωσης εκφόρτωσης για ορισμένους τύπους βενθοπελαγικής αλιείας στη Βόρεια Θάλασσα για την περίοδο 2020-2021

2019/2841(DEA) Διαδικασίες σχετικά με τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση
PECH

Επί της ουσίας

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τον προσδιορισμό των λεπτομερειών της υποχρέωσης εκφόρτωσης για ορισμένους τύπους βενθοπελαγικής αλιείας στα Νοτιοδυτικά Ύδατα για την περίοδο 2020-2021

2019/2839(DEA) Διαδικασίες σχετικά με τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση
PECH

Επί της ουσίας