Τρέχουσες εργασίες


Οι Τρέχουσες εργασίες μας επιτρέπουν να δούμε τις νομοθετικές διαδικασίες που βρίσκονται επί του παρόντος στο στάδιο της επεξεργασίας σε κάθε επιτροπή. Κάθε καταχώριση διευκρινίζει το είδος της διαδικασίας, το όνομα του εισηγητή, καθώς και το αν η επιτροπή έχει κληθεί να εκπονήσει έκθεση (ως αρμόδια επί της ουσίας) ή γνωμοδότηση. Κάθε καταχώριση περιλαμβάνει επίσης έναν σύνδεσμο προς το Νομοθετικό Παρατηρητήριο, όπου καταγράφονται λεπτομερώς η διαδικασία και όλα τα σχετικά έγγραφα. Μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία της διαδικασίας σε επίπεδο επιτροπής, διεξάγεται η ψηφοφορία στην ολομέλεια και τότε η διαδικασία θεωρείται περατωθείσα.

Αναζήτηση

Η συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας και το πρωτόκολλο εφαρμογής της (2020-2026) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών

2020/0002(NLE) Μη νομοθετικές διαδικασίες
PECH

Caroline ROOSE [Verts/ALE]

Επί της ουσίας

Πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της αλιείας μεταξύ της Δημοκρατίας της Σενεγάλης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης

2019/0226M(NLE) Μη νομοθετικές διαδικασίες
PECH

Izaskun BILBAO BARANDICA [Renew]

Επί της ουσίας

Πολυετές σχέδιο διαχείρισης του ερυθρού τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο, τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1936/2001, (ΕΕ) 2017/2107, και (ΕΕ) 2019/833 και κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1627

2019/0272(COD) ***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία  πρώτη ανάγνωση
PECH

Giuseppe FERRANDINO [S&D]

Επί της ουσίας

Ανασύσταση των ιχθυαποθεμάτων στη Μεσόγειο: αξιολόγηση και επόμενα βήματα

2019/2178(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
PECH

Raffaele STANCANELLI [ECR]

Επί της ουσίας

Διασφάλιση των στόχων της υποχρέωσης εκφόρτωσης δυνάμει του άρθρου 15 της κοινής αλιευτικής πολιτικής

2019/2177(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
PECH

Επί της ουσίας

Συνέπειες για τα ιχθυαποθέματα και την αλιεία που σχετίζονται με την άνοδο της θερμοκρασίας της θάλασσας

2019/2163(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
PECH

Rosanna CONTE [ID]

Επί της ουσίας

Περισσότερα ψάρια στις θάλασσες; Μέτρα για την προώθηση της αποκατάστασης των αποθεμάτων πάνω από τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση (ΜΒΑ), συμπεριλαμβανομένων περιοχών αποκατάστασης των ιχθυαποθεμάτων και προστατευόμενων θαλάσσιων ζωνών

2019/2162(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
PECH

Caroline ROOSE [Verts/ALE]

Επί της ουσίας

Αλιείς για το μέλλον: Προσέλκυση μιας νέας γενιάς εργατικού δυναμικού στον τομέα της αλιείας και δημιουργία θέσεων απασχόλησης στις παράκτιες κοινότητες

2019/2161(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
PECH

Manuel PIZARRO [S&D]

Επί της ουσίας

Οι επιπτώσεις των θαλάσσιων απορριμμάτων στην αλιεία

2019/2160(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
PECH

Catherine CHABAUD [Renew]

Επί της ουσίας

Προκλήσεις και ευκαιρίες για τον τομέα της αλιείας στον Εύξεινο Πόντο

2019/2159(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
PECH

Ivo HRISTOV [S&D]

Επί της ουσίας