Τρέχουσες εργασίες


Οι Τρέχουσες εργασίες μας επιτρέπουν να δούμε τις νομοθετικές διαδικασίες που βρίσκονται επί του παρόντος στο στάδιο της επεξεργασίας σε κάθε επιτροπή. Κάθε καταχώριση διευκρινίζει το είδος της διαδικασίας, το όνομα του εισηγητή, καθώς και το αν η επιτροπή έχει κληθεί να εκπονήσει έκθεση (ως αρμόδια επί της ουσίας) ή γνωμοδότηση. Κάθε καταχώριση περιλαμβάνει επίσης έναν σύνδεσμο προς το Νομοθετικό Παρατηρητήριο, όπου καταγράφονται λεπτομερώς η διαδικασία και όλα τα σχετικά έγγραφα. Μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία της διαδικασίας σε επίπεδο επιτροπής, διεξάγεται η ψηφοφορία στην ολομέλεια και τότε η διαδικασία θεωρείται περατωθείσα.

Αναζήτηση

Αίτηση για τη χρηματοδότηση βιοϊατρικής έρευνας σχετικά με τη μυαλγική εγκεφαλομυελίτιδα

2020/2580(RSP) Ψήφισμα επί επικαίρων θεμάτων, άρθρα 78, 81, 103, 108, 115
PETI

Dolors MONTSERRAT [PPE]

Επί της ουσίας

Τουρκία - Ετήσια έκθεση προόδου 2019

2019/2176(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
PETI

Γνωμοδότηση

Σύσταση σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας

2020/2023(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
PETI

Γνωμοδότηση

Ετήσια έκθεση για τις εξαγωγές όπλων

2020/2003(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
PETI

Γνωμοδότηση - η επιτροπή αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2021 - Τμήμα ΙΙΙ

2019/2213(BUD) Διαδικασία προϋπολογισμού
PETI

Γνωμοδότηση - η επιτροπή αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

Κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Ετήσια έκθεση για τα έτη 2018-2019

2019/2199(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
PETI

Yana TOOM [Renew]

Γνωμοδότηση

Μείωση των ανισοτήτων με ειδική έμφαση στη φτώχεια των εργαζομένων

2019/2188(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
PETI

Γνωμοδότηση

Παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα έτη 2017 και 2018

2019/2132(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
PETI

Domènec RUIZ DEVESA [S&D]

Γνωμοδότηση

Απαλλαγή 2018: Γενικός Προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2019/2055(DEC) Διαδικασία απαλλαγής
PETI

Γνωμοδότηση - η επιτροπή αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

Απαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

2019/2056(DEC) Διαδικασία απαλλαγής
PETI

Γνωμοδότηση - η επιτροπή αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει