Αναλύσεις τεκμηρίωσης

Εκπομπές της ημέρας

Καμία εκπομπή σήμερα

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

17-10-2019 - 10:07
ITRE Συνεδρίαση
17-10-2019 - 09:09
CONT Συνεδρίαση
14-10-2019 - 17:37
AFET Συνεδρίαση

Άλλες πηγές

Εργαστήρια

Τα εργαστήρια δίνουν στους βουλευτές τη δυνατότητα να θέτουν ερωτήσεις στους εμπειρογνώμονες και να ανταλλάσσουν απόψεις μαζί τους σχετικά με κοινοβουλευτικές δραστηριότητες ή θέματα επικαιρότητας.

Θεματολογικά Δελτία για την ΕΕ

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament’s contribution to that process.

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.

Επικοινωνία

Τμήματα Πολιτικής

 • Οικονομική και επιστημονική πολιτική
 • Επιτροπές: ECON-EMPL-ENVI-ITRE-IMCO
 • Διαρθρωτική πολιτική και πολιτική συνοχής
 • Επιτροπές: TRAN-REGI-AGRI-PECH-CULT
 • Δικαιώματα των πολιτών και συνταγματικές υποθέσεις
 • Επιτροπές: JURI-LIBE-AFCO-FEMM-PETI
 • Προϋπολογισμός
 • Επιτροπές: BUDG-CONT
 • Εξωτερικές σχέσεις
 • Επιτροπές: AFET-DROI-SEDE-DEVE-INTA

Μονάδα Υποστήριξης της Οικονομικής Διακυβέρνησης

Υπηρεσία Ερευνών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

 • Εκτίμηση Επιπτώσεων
 • Ευρωπαϊκή Προστιθέμενη Αξία
 • Ex-post Evaluation
 • Διερεύνηση Επιστημονικών Προοπτικών (STOA)