Αναλύσεις τεκμηρίωσης

Εκπομπές της ημέρας

Καμία εκπομπή σήμερα

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

23-01-2020 - 16:13
AFCO Συνεδρίαση
23-01-2020 - 09:35
BUDG Συνεδρίαση
23-01-2020 - 09:15
ECON Συνεδρίαση

Άλλες πηγές

Εργαστήρια

Τα εργαστήρια δίνουν στους βουλευτές τη δυνατότητα να θέτουν ερωτήσεις στους εμπειρογνώμονες και να ανταλλάσσουν απόψεις μαζί τους σχετικά με κοινοβουλευτικές δραστηριότητες ή θέματα επικαιρότητας.

Θεματολογικά Δελτία για την ΕΕ

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament’s contribution to that process.

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.

Επικοινωνία

Τμήματα Πολιτικής

 • Οικονομική και επιστημονική πολιτική
 • Επιτροπές: ECON-EMPL-ENVI-ITRE-IMCO
 • Διαρθρωτική πολιτική και πολιτική συνοχής
 • Επιτροπές: TRAN-REGI-AGRI-PECH-CULT
 • Δικαιώματα των πολιτών και συνταγματικές υποθέσεις
 • Επιτροπές: JURI-LIBE-AFCO-FEMM-PETI
 • Προϋπολογισμός
 • Επιτροπές: BUDG-CONT
 • Εξωτερικές σχέσεις
 • Επιτροπές: AFET-DROI-SEDE-DEVE-INTA

Μονάδα Υποστήριξης της Οικονομικής Διακυβέρνησης

Υπηρεσία Ερευνών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

 • Εκτίμηση Επιπτώσεων
 • Ευρωπαϊκή Προστιθέμενη Αξία
 • Ex-post Evaluation
 • Διερεύνηση Επιστημονικών Προοπτικών (STOA)