Τρέχουσες εργασίες


Οι Τρέχουσες εργασίες μας επιτρέπουν να δούμε τις νομοθετικές διαδικασίες που βρίσκονται επί του παρόντος στο στάδιο της επεξεργασίας σε κάθε επιτροπή. Κάθε καταχώριση διευκρινίζει το είδος της διαδικασίας, το όνομα του εισηγητή, καθώς και το αν η επιτροπή έχει κληθεί να εκπονήσει έκθεση (ως αρμόδια επί της ουσίας) ή γνωμοδότηση. Κάθε καταχώριση περιλαμβάνει επίσης έναν σύνδεσμο προς το Νομοθετικό Παρατηρητήριο, όπου καταγράφονται λεπτομερώς η διαδικασία και όλα τα σχετικά έγγραφα. Μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία της διαδικασίας σε επίπεδο επιτροπής, διεξάγεται η ψηφοφορία στην ολομέλεια και τότε η διαδικασία θεωρείται περατωθείσα.

Αναζήτηση

Κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1192/69 του Συμβουλίου περί κοινών κανόνων για τη διευθέτηση των λογαριασμών των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων

2013/0013(COD) ***|| Συνήθης νομοθετική διαδικασία  δεύτερη ανάγνωση
TRAN

[GUE/NGL]

Επί της ουσίας

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 139/2014 όσον αφορά την ασφάλεια των διαδρόμων των αεροδρομίων και τα αεροναυτικά δεδομένα

2020/2576(DEA) Διαδικασίες σχετικά με τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση
TRAN

Επί της ουσίας

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση και τη διόρθωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 748/2012 όσον αφορά την εναρμόνιση των κανόνων διαρκούς αξιοπλοΐας των αεροσκαφών και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1321/2014

2020/2536(DEA) Διαδικασίες σχετικά με τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση
TRAN

Επί της ουσίας

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την συμπλήρωση της οδηγίας (EE) 2017/2397 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σε ό,τι αφορά τα ισχύοντα πρότυπα για τις βάσεις δεδομένων σχετικά με τα ενωσιακά πιστοποιητικά επαγγελματικών προσόντων, τα ναυτικά φυλλάδια και τα ημερολόγια πλοίου

2020/2528(DEA) Διαδικασίες σχετικά με τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση
TRAN

Επί της ουσίας, ενισχυμένη συνεργασία

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την ευρωπαϊκή βάση δεδομένων σκαφών

2020/2527(DEA) Διαδικασίες σχετικά με τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση
TRAN

Επί της ουσίας

Οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης

2020/2514(RPS) Κανονιστική διαδικασία με έλεγχο
TRAN

Επί της ουσίας

Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας σχετικά με την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας

2019/0275(NLE) Μη νομοθετικές διαδικασίες
TRAN

Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR [PPE]

Επί της ουσίας

Ευρωμεσογειακή συμφωνία ΕΕ/ Ιορδανίας για τις αεροπορικές μεταφορές

2010/0180(NLE) Μη νομοθετικές διαδικασίες
TRAN

Andris AMERIKS [S&D]

Επί της ουσίας

Έκθεση εφαρμογής των πτυχών οδικής ασφάλειας της δέσμης μέτρων για τον τεχνικό έλεγχο

2019/2205(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
TRAN

Benoît LUTGEN [PPE]

Επί της ουσίας

Τεχνικά και επιχειρησιακά μέτρα για πιο αποτελεσματικές και καθαρές θαλάσσιες μεταφορές

2019/2193(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
TRAN

Karima DELLI [Verts/ALE]

Επί της ουσίας