Raporti projektid


Parlamendikomisjonil võidakse paluda koostada raport seadusandlikes või muudes kui seadusandlikes küsimustes. Tavaliselt palutakse raport koostada konkreetsel teemal, mis puudutab asjaomase komisjoni pädevusalas olevat poliitikavaldkonda. Siiski võib parlamendikomisjon teatavatel tingimustel koostada raporteid ka omal algatusel. Iga raporti puhul valitakse komisjoni liikmete seast raportöör, kes vastutab raporti koostamise eest. Kui raporti projekt on valmis, tutvustatakse seda ja arutletakse selle üle parlamendikomisjoni koosolekul ning liikmed võivad esitada muudatusettepanekuid. Siin lehel on raporti projektide tekstid enne muudatusettepanekute esitamist.
Kõik olemasolevad raporti projektid leiate otsingu abil.

RAPORTI PROJEKT Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, mis käsitleb Lääne-Balkanit 2020. aasta tippkohtumise eel

07-02-2020 AFET_PR(2020)646913 PE646.913v01-00
AFET

Tonino PICULA

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 27-02-2020

RAPORTI PROJEKT Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, mis käsitleb idapartnerlust 2020. aasta juuni tippkohtumise eel

04-02-2020 AFET_PR(2020)646863 PE646.863v01-00
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 26-02-2020

RAPORTI PROJEKT Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule ja Euroopa Komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale seoses tuumarelva leviku tõkestamise lepingu (NPT) 2020. aasta läbivaatamisprotsessi ettevalmistusega ning tuumarelvastuse kontrolli ja tuumadesarmeerimise võimalustega

13-01-2020 AFET_PR(2019)645058 PE645.058v02-00
AFET

Sven MIKSER

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 28-01-2020

RAPORTI PROJEKT ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise kohta – aastaaruanne

21-10-2019 AFET_PR(2019)641445 PE641.445v02-00
AFET

Arnaud DANJEAN

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 08-11-2019

RAPORTI PROJEKT ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamist käsitleva aastaaruande kohta

17-10-2019 AFET_PR(2019)641442 PE641.442v02-00
AFET

David McALLISTER

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 08-11-2019

ARVAMUSE PROJEKT inimõigusi ja demokraatiat maailmas ning Euroopa Liidu poliitikat selles valdkonnas käsitleva 2018. aasta aruande kohta

30-09-2019 AFET_PR(2019)641241 PE641.241v02-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 22-10-2019