Arvamused


Kui parlamendikomisjon on seisukohal, et teisele parlamendikomisjonile määratud raportis käsitletavad küsimused puudutavad tema vastutusala, võib ta nõuda, et teda tunnustataks nõuandva komisjonina (artikkel 53). Vastuvõetud arvamus edastatakse vastutavale komisjonile, kes paneb selle hääletusele. Kaasatud nõuandva komisjoni (artikkel 54) muudatusettepanekud, mis kuuluvad kõnealuse komisjoni ainupädevusse, peab vastutav komisjon heaks kiitma ilma hääletuseta. Kõik arvamused ja muudatusettepanekutena esitatud seisukohad, mille nõuandev komisjon on vastu võtnud, tuleb lisada lõppraportile. Sellelt lehelt leiate komisjonides vastu võetud arvamused.
Kõik kättesaadavad arvamused ja muudatusettepanekutena esitatud seisukohad leiate otsingu abil.

ARVAMUS Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid

23-01-2020 AFET_AD(2020)643159 PE643.159v02-00
AFET

Vangelis MEIMARAKIS

ARVAMUS Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, X jagu – Euroopa välisteenistus

23-01-2020 AFET_AD(2020)643198 PE643.198v02-00
AFET

Vangelis MEIMARAKIS

Arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu sõlmimise kohta

22-01-2020 AFET_AL(2020)643055 PE643.055v02-00
AFET

David McALLISTER

ARVAMUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu sõlmimise kohta

05-12-2019 AFET_AD(2019)641414 PE641.414v02-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

ARVAMUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise investeeringute kaitse lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

05-12-2019 AFET_AD(2019)641417 PE641.417v02-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

ARVAMUS Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve projekti kohta

02-10-2019 AFET_AD(2019)639811 PE639.811v02-00
AFET

Michael GAHLER