Käimasolevad menetlused


Jaotis Käimasolevad menetlused võimaldab tutvuda seadusandlike menetlustega, mis on parlamendikomisjonides praegu pooleli. Iga kirje puhul on näidatud menetluse liik, raportööri või arvamuse koostaja nimi ja see, kas parlamendikomisjon on nimetatud vastutavaks komisjoniks või on tal palutud esitada arvamus. Kirjed sisaldavad ka linki Euroopa Parlamendi õigusloome jälgimissüsteemi saidile, kus on toodud menetlust puudutav üksikasjalik teave, sealhulgas kõik asjaomased dokumendid. Kui menetlus on parlamendikomisjoni tasandil lõppenud, toimub hääletus täiskogu istungil ja seejärel loetakse menetlus lõppenuks.

Otsing

Commission Regulation correcting the Swedish language version of Regulation (EU) No 68/2013 on the catalogue of feed materials

2020/2529(RPS) Kontrolliga regulatiivmenetlus
AGRI

vastutav komisjon

Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848 II lisa seoses mahepõllumajanduslike toodete teatavate üksikasjalike tootmisnõuetega

2020/2516(DEA) Delegeeritud õigusaktide menetlused
AGRI

vastutav komisjon

Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/429 seoses teatavate loetellu kantud taudide ennetamise ja tõrje eeskirjadega

2019/3001(DEA) Delegeeritud õigusaktide menetlused
AGRI

vastutav komisjon, tõhustatud koostöö

Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/429 seoses loomse paljundusmaterjali ettevõtete heakskiitmise ning teatavate peetavate maismaaloomade paljundusmaterjali liidusisese liikumise jälgitavus- ja loomatervisenõuetega

2019/3006(DEA) Delegeeritud õigusaktide menetlused
AGRI

vastutav komisjon, tõhustatud koostöö

Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 seoses impordi- ja eksporditariifikvootide litsentside alusel haldamise eeskirjadega ning täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1306/2013 seoses tariifikvootide haldamisel tagatiste esitamisega

2019/3005(DEA) Delegeeritud õigusaktide menetlused
AGRI

vastutav komisjon

Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/429 seoses maismaaloomade ja haudemunade liidusisest lähetamist käsitlevate loomatervishoiunõuetega

2019/3003(DEA) Delegeeritud õigusaktide menetlused
AGRI

vastutav komisjon, tõhustatud koostöö

Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/429 seoses teatavate loetellu kantud ja esilekerkivate taudide seire, likvideerimisprogrammide ja taudivaba staatuse eeskirjadega

2019/3000(DEA) Delegeeritud õigusaktide menetlused
AGRI

vastutav komisjon, tõhustatud koostöö

Euroopa metsastrateegia – edasised sammud

2019/2157(INI) Omaalgatusliku raporti menetlus
AGRI

Petri SARVAMAA [PPE]

vastutav komisjon, tõhustatud koostöö

Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) ja Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) 2021. aasta toetusi puudutavad üleminekusätted

2019/0254(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
AGRI

Elsi KATAINEN [Renew]

vastutav komisjon

Komisjoni määrus, millega kehtestatakse erisööda kasutusotstarvete loetelu ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2008/38/EÜ

2019/2911(RPS) Kontrolliga regulatiivmenetlus
AGRI

vastutav komisjon