Raporti projektid


Parlamendikomisjonil võidakse paluda koostada raport seadusandlikes või muudes kui seadusandlikes küsimustes. Tavaliselt palutakse raport koostada konkreetsel teemal, mis puudutab asjaomase komisjoni pädevusalas olevat poliitikavaldkonda. Siiski võib parlamendikomisjon teatavatel tingimustel koostada raporteid ka omal algatusel. Iga raporti puhul valitakse komisjoni liikmete seast raportöör, kes vastutab raporti koostamise eest. Kui raporti projekt on valmis, tutvustatakse seda ja arutletakse selle üle parlamendikomisjoni koosolekul ning liikmed võivad esitada muudatusettepanekuid. Siin lehel on raporti projektide tekstid enne muudatusettepanekute esitamist.
Kõik olemasolevad raporti projektid leiate otsingu abil.

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion of the Agreement on civil aviation safety between the European Union and the Government of the People's Republic of China

18-02-2020 TRAN_PR(2020)648293 PE648.293v01-00
TRAN

Tomasz Piotr PORĘBA

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 23-03-2020

  DRAFT REPORT on a comprehensive European approach to energy storage

17-02-2020 ITRE_PR(2020)648259 PE648.259v01-00
ITRE

Claudia GAMON

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 23-03-2020

RAPORTI PROJEKT Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli kohta – 2018. aasta aruanne

11-02-2020 CONT_PR(2020)644864 PE644.864v01-00
CONT

Bas EICKHOUT

RAPORTI PROJEKT mis käsitleb 2018. aasta aruannet Euroopa Liidu finantshuvide kaitse ja pettustevastase võitluse kohta

10-02-2020 CONT_PR(2020)644865 PE644.865v02-00
CONT

Joachim KUHS

  DRAFT REPORT on the draft Council implementing decision on the launch of automated data exchange with regard to dactyloscopic data in the United Kingdom

10-02-2020 LIBE_PR(2020)647041 PE647.041v01-00
LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 20-02-2020

RAPORTI PROJEKT Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, mis käsitleb Lääne-Balkanit 2020. aasta tippkohtumise eel

07-02-2020 AFET_PR(2020)646913 PE646.913v01-00
AFET

Tonino PICULA

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 27-02-2020

  DRAFT REPORT on general guidelines for the preparation of the 2021 budget, Section III – Commission

07-02-2020 BUDG_PR(2020)647107 PE647.107v01-00
BUDG

Pierre LARROUTUROU

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 04-03-2020

RAPORTI PROJEKT ELi konkurentsipoliitika aastaaruande kohta

06-02-2020 ECON_PR(2019)641227 PE641.227v02-00
ECON

Stéphanie YON-COURTIN

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 09-01-2020

RAPORTI PROJEKT Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, mis käsitleb idapartnerlust 2020. aasta juuni tippkohtumise eel

04-02-2020 AFET_PR(2020)646863 PE646.863v01-00
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 26-02-2020

RAPORTI PROJEKT põhiõiguste olukorda Euroopa Liidus käsitleva 2018.–2019. aasta aruande kohta

03-02-2020 LIBE_PR(2020)646996 PE646.996v01-00
LIBE

Clare DALY

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 25-02-2020