Käimasolevad menetlused


Jaotis Käimasolevad menetlused võimaldab tutvuda seadusandlike menetlustega, mis on parlamendikomisjonides praegu pooleli. Iga kirje puhul on näidatud menetluse liik, raportööri või arvamuse koostaja nimi ja see, kas parlamendikomisjon on nimetatud vastutavaks komisjoniks või on tal palutud esitada arvamus. Kirjed sisaldavad ka linki Euroopa Parlamendi õigusloome jälgimissüsteemi saidile, kus on toodud menetlust puudutav üksikasjalik teave, sealhulgas kõik asjaomased dokumendid. Kui menetlus on parlamendikomisjoni tasandil lõppenud, toimub hääletus täiskogu istungil ja seejärel loetakse menetlus lõppenuks.

Otsing

Direktiivi 2011/36/EL, milles käsitletakse inimkaubanduse tõkestamist ja sellevastast võitlust ning inimkaubanduse ohvrite kaitset, rakendamine

2020/2029(INI) Omaalgatusliku raporti menetlus
FEMM LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR [S&D] María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS [Renew]

vastutav komisjon

Koduvägivalla ja hooldusõiguse mõju naistele ja lastele

2019/2166(INI) Omaalgatusliku raporti menetlus
FEMM

Elena KOUNTOURA [GUE/NGL]

vastutav komisjon

Sooline võrdõiguslikkus ELi välis- ja julgeolekupoliitikas

2019/2167(INI) Omaalgatusliku raporti menetlus
FEMM

Ernest URTASUN [Verts/ALE]

vastutav komisjon

Soolise võrdõiguslikkuse edendamine teaduse, tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika valdkonna hariduses ja karjäärides

2019/2164(INI) Omaalgatusliku raporti menetlus
FEMM

Susana SOLÍS PÉREZ [Renew]

vastutav komisjon, tõhustatud koostöö

Seksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvate õiguste oluikord ELis seoses naiste tervisega

2019/2165(INI) Omaalgatusliku raporti menetlus
FEMM

Predrag Fred MATIĆ [S&D]

vastutav komisjon

Soolise digilõhe kaotamine: naiste osalus digitaalmajanduses

2019/2168(INI) Omaalgatusliku raporti menetlus
FEMM

Maria da Graça CARVALHO [PPE]

vastutav komisjon

Rahvastiku ja arengu rahvusvahelise konverentsi 25. aastapäev (ICPD/15) (Nairobi tippkohtumine)

2019/2850(RSP) Resolutsioon aktuaalsel teemal – art 78, 81, 103, 108, 115
FEMM

Evelyn REGNER [S&D]

vastutav komisjon

ELi soolise võrdõiguslikkuse strateegia

2019/2169(INI) Omaalgatusliku raporti menetlus
FEMM

Maria NOICHL [S&D]

vastutav komisjon, tõhustatud koostöö

Nõukogu otsus, millega antakse liikmesriikidele luba ratifitseerida Euroopa Liidu huvides Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 2019. aasta vägivalla ja ahistamise vastu võitlemise konventsioon (konventsioon nr 190)

2020/0011(NLE) Õigusloomevälised menetlused
FEMM

nõuandev komisjon

Soovitused läbirääkimisteks uue partnerluse üle Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigiga

2020/2023(INI) Omaalgatusliku raporti menetlus
FEMM

nõuandev komisjon - parlamendikomisjon otsustas arvamust mitte esitada