Käimasolevad menetlused


Jaotis Käimasolevad menetlused võimaldab tutvuda seadusandlike menetlustega, mis on parlamendikomisjonides praegu pooleli. Iga kirje puhul on näidatud menetluse liik, raportööri või arvamuse koostaja nimi ja see, kas parlamendikomisjon on nimetatud vastutavaks komisjoniks või on tal palutud esitada arvamus. Kirjed sisaldavad ka linki Euroopa Parlamendi õigusloome jälgimissüsteemi saidile, kus on toodud menetlust puudutav üksikasjalik teave, sealhulgas kõik asjaomased dokumendid. Kui menetlus on parlamendikomisjoni tasandil lõppenud, toimub hääletus täiskogu istungil ja seejärel loetakse menetlus lõppenuks.

Otsing

Euroopa Ühenduse ja Ukraina vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamine

2020/0016(NLE) Õigusloomevälised menetlused
ITRE

vastutav komisjon

Euroopa Ühenduse ja India Vabariigi valitsuse vahelise teadus- ja tehnikaalase koostöö lepingu pikendamine

2020/0015(NLE) Õigusloomevälised menetlused
ITRE

vastutav komisjon

Üleeuroopalise energiataristu suuniste muutmine

2020/2549(RSP) Resolutsioon aktuaalsel teemal – art 78, 81, 103, 108, 115
ITRE

Cristian-Silviu BUŞOI [PPE]

vastutav komisjon

Komisjoni delegeeritud määrus, millega parandatakse delegeeritud määruse (EL) nr 1254/2014 (millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses elamuventilatsiooniseadmete energiamärgistusega) teatavaid keeleversioone

2020/2526(DEA) Delegeeritud õigusaktide menetlused
ITRE

vastutav komisjon

Terviklik Euroopa lähenemine energia salvestamisele

2019/2189(INI) Omaalgatusliku raporti menetlus
ITRE

Claudia GAMON [Renew]

vastutav komisjon

Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 347/2013 seoses ELi ühishuviprojektide loendiga

2019/2907(DEA) Delegeeritud õigusaktide menetlused
ITRE

vastutav komisjon

Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning Ukraina vaheline tsiviilotstarbeline globaalse navigatsioonisatelliitide süsteemi (GNSS) alane koostööleping Bulgaaria Vabariigi, Horvaatia Vabariigi ja Rumeenia Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks

2019/0207(NLE) Õigusloomevälised menetlused
ITRE

vastutav komisjon

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (uuesti sõnastamine)

2019/0151(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
ITRE

Marisa MATIAS [GUE/NGL]

vastutav komisjon, tõhustatud koostöö

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) aastate 2021–2027 strateegiline innovatsioonikava: Euroopa innovatsioonivõimekuse ja -suutlikkuse suurendamine

2019/0152(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
ITRE

Maria da Graça CARVALHO [PPE]

vastutav komisjon, tõhustatud koostöö

Ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Korea Vabariigi vaheline ülemaailmset tsiviilotstarbelist satelliitnavigatsioonisüsteemi (GNSS) käsitlev koostööleping Bulgaaria Vabariigi, Horvaatia Vabariigi ja Rumeenia Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks

2018/0429(NLE) Õigusloomevälised menetlused
ITRE

vastutav komisjon